Regjeringen må verne iskantsonen

Vi må beskytte livet i Arktis. Derfor må regjeringen verne hele iskantsonen mot oljevirksomhet.

Sjøfugler på isflakArne Nævra

Denne våren skal regjeringen komme med en oppdatert plan for hvordan vi forvalter våre norske havområder. Planen er en gylden mulighet til å beskytte de aller viktigste områdene i havet utenfor Norge – spesielt iskantsonen – og sikre levekårene for alle skapninger som lever der.

Iskantsonen er kanskje det aller viktigste området for livet i Arktis. Alt fra dyreplankton, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr (inkludert isbjørn) er avhengig av dette området. Likevel er det kun den nordligste delen av iskantsonen som i dag er vernet mot oljevirksomhet.

Et oljeutslipp innenfor iskantsonen vil kunne få svært store og negative konsekvenser. Det kan treffe en stor mengde sjøfugl og sjøpattedyr på samme tid, og ramme dyre- og planteplankton som er matgrunnlaget til de skapningene som er lenger opp i næringskjeden. Hvis oljen fryser inn i isen vil den også kunne bli fraktet langt, og dermed forurense store områder i Arktis.

En av de mest effektive måtene vi kan beskytte livet i Arktis på er derfor å verne områdene mot menneskelig aktivitet. Derfor jobber Naturvernforbundet for at hele iskantsonen skal etableres som et verneområde.

Iskantsonen er overgangen mellom is og hav

Iskantsonen er overgangen fra arktisk is til åpent hav.  Når isen smelter og trekker seg nordover i løpet av våren og sommeren, skapes en vanvittig eksplosjon av isalger og planteplankton som bidrar til en fantastisk matfest. Fra april til september beveger denne produktive sonen seg nordover gjennom Barentshavet. Den følges av dyreplankton, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Her er selarter, hvalarter, spekkhogger og isbjørner som alle vil være med på festen!

Norge må verne mer

Den internasjonale naturavtalen fra 2022 (Kunming-Montreal) har nedsatt ambisiøse, globale mål for å ta bedre vare på naturen både på land og i havet. Naturvernforbundet mener at Norge må bidra med å verne minst 30 prosent av havområdene innen 2030, i tråd med det globale målet.