Regjeringen vil bruke nasjonal laksefjord som søppelfylling

Kommunalminister Jan Tore Sanner gikk i dag inn for å dumpe 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. – Klima- og miljøminister Tine Sundtoft må stoppe denne galskapen, hvis ikke vil det få store konsekvenser for livet i denne fjorden som er viktig for villaks og annen fisk, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Utsikt over Repparfjord i Telemark

Lørdag 29. mars arrangeres det stor demonstrasjon mot sjødeponi i norske fjorder. Møt opp!

I dag ble det vedtatt at Repparfjord kan brukes som avfallsplass for giftig gruveavfall fra gruveselskapet Nussirs planlagte gruve. Kommunalminister Jan Tore Sanner gir grønt lys på tross av både miljøekspertenes råd, lokalbefolkningens erfaringer, og ny kunnskap om skadeeffektene av gruveslam. Han overkjører dermed både lokal fiskenæring og viktige naturhensyn.

– Vedtaket følger et skremmende mønster. Nærings- og fiskeridepartementet gav sin velsignelse for noen uker siden, trass i innsigelse fra Fiskeridepartementet, sterke advarsler fra Havforskningsinstituttet og store protester fra sjømatnæringen. Før det valgte Landbruks- og matdepartementet å svikte reindriftsnæringen ved å tilrå å ignorere deres protester til reguleringsplanen. Berørte næringer og miljøeksperter er så langt blitt konsekvent overkjørt til fordel for gruvenæringa, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Regjeringen har så langt vist at den setter svært viktige miljøhensyn til side for å la gruveindustrien få det som den vil og bruke våre fjorder som avfallsplass.

Repparfjord er ikke bare en nasjonal laksefjord, men også hjem for flere andre store fiskebestander, inkludert gyteplass for den truede kysttorsken. Havforskningsinstituttet, Norges fremste marine forskningsmiljø, har gang på gang advart mot konsekvensene av å dumpe gruveavfall direkte fjorden. I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også flere farlige miljøgifter. Alt liv på havbunnen i deponiområdet vil bli utradert. I tillegg vil små partikler spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer i fjorden.

– Norge er ett av fire land i verden som fortsatt tillater bruk av sjøen som avfallsplass for gruveindustrien. Det er ikke uten grunn at resten av verden går bort fra dette. Ingen tillater deponering på så grunt vann som Norge. Kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker tydeligvis å plassere Norge i en helt egen versting-klasse internasjonalt.  Mineralstrategiens løfter om at vi skal «være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger», er bare ord uten noen som helst betydning. Istedenfor å jobbe for gruver uten avfall slik som for eksempel EU og India, velger regjeringen den enkleste og billigste løsningen – ute av syne, ute av sinn, sier Haltbrekken.

Nå skal utslippssøknaden opp til behandling i Miljødirektoratet. Naturvernforbundet håper på at Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil sette ned foten. 

– Sundtoft kan ikke godta at all miljøekspertise overkjøres. Her har Sundtoft sjansen til å vise seg som en tøff Klima- og miljøminister, sier Haltbrekken.