– Si nei til gruvedumping i Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber næringsminister Iselin Nybø (V) stanse Nordic Minings planer om gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. De to organisasjonene møtte ministeren denne uka.

– Vi ville gi Iselin Nybø oppdatert informasjon fra Førdefjorden, slik at hun ser hvilke muligheter hun har som statsråd til å stanse prosjektet før det er for sent, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

 Basert på feilaktige forutsetninger
Naturvernforbundet møtte statsråden sammen med Natur og Ungdom. De to miljøorganisasjonene mener at utslippstillatelsen til Nordic Mining er basert på feilaktige forutsetninger. Selskapet planlegger å bruke andre kjemikalier enn de har fått tillatelse til, deriblant et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer. Den såkalte samfunnsnytten, som ble presentert i søknaden, er kraftig redusert, og gruveselskapet har ikke vurdert de mest miljøvennlige metodene for drift. Underjordsdrift med tilbakefylling i gruva og «gjenbruk» av restmasser i annen industri ville redusert miljøbelastningen betraktelig.

– Argumentet for å gi utslippstillatelse var at den positive samfunnsyntten overgikk de negative miljøkonsekvensene. Vi mener at dette ikke er tilfellet, og krever derfor at utslippstillatelsen trekkes tilbake. Nordic Mining må  eventuelt levere en ny søknad til norske myndigheter, sier Esmark.

 Omgjøring av utslippstillatelsen
Natur og Ungdom har levert en begjæring om omgjøring av utslippstillatelsen, juridisk utarbeidet av advokat Nils-Henrik Petterson fra advokatselskapet Glittertind.

– Forurensningen er av Førdefjorden er unødvendig og dermed også ulovlig. Det vil være en grov feil hvis Nordic Mining får driftskonsesjon basert på denne utslippstillatelsen, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

– Disse utredningene viser at prosjektet og Nordic Mining sin drøm om åpent dagbrudd og sjødeponi ikke holder vann. Derfor krever vi at utslippstillatelsen blir vurdert på nytt og trukket tilbake, sier Hugstmyr Woie.

Et av fem land
Nordic Mining fikk i 2015 utslippstillatelse til å dumpe 250 millioner tonn med gruveslam i Førdefjorden. Driftskonsesjon er nå til behandling hos Direktoratet for mineralforvaltning. Bare Norge, Papa New Guinea, Indonesia, Tyrkia og Chile dumper gruveslam i sjø i dag. Chile har bestemt at praksisen skal avsluttes senest i 2023.

 Nasjonal laksesfjord med stort artsmangfold
Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Den er ren og artsrik med fullt fungerende økosystem. Gode gytemuligheter har dannet grunnlag for et rikt fiske.

– Den gode tilgangen på sjømat har gitt grunnlag for bosetting og næring i flere tusen år. Om Førdefjorden forvaltes rett, vil den fortsette å være en evig, selvfornyende ressurs også i framtida, sier fylkesstyrerepresentant Anne-Line Thingnes Førsund i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Skader livet i fjorden
Dumping av gruveslam i fjord er svært skadelig for livet i havet. Statens egne rådgivere i marinfaglige spørsmål, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har frarådet gruveutslipp i Førdefjorden på grunn av risiko for miljøskader og konkludert med at utslippet ikke er bærekraftig bruk av fjorden. Naturvernforbundet har også avdekket at mikroplast og plastsøppel vil inngå i restmassene som følge av sprengningsaktivitet, uten at det er gjort noen konsekvensutredninger av dette. Prosjektet er dermed i strid med FNs bærekraftsmål 14 om rent hav og bærekraftig bruk, og er i direkte konflikt med Regjeringens ambisjoner om nullvisjon mot marin forsøpling.

Sterk motstand
Det er også stor motstand mot sjødeponi lokalt. Sunnfjord kommune har nå vedtatt at de ikke ønsker sjødeponi i Førdefjorden. Hele 60 marint tilknyttede selskaper i nærområdet har protestert mot planene om dumping i Førdefjorden, samt NHO Reiseliv, Norske lakseelver, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge. Selskapene mener at fjorddumpingen truer deres virksomhet og arbeidsplasser. Dumping av gruveslam i sjø gir også omdømmetap for Norge som sjømat- og reiselivsnasjon. Saken har blitt kjent i media internasjonalt, og ikke mindre enn 33 internasjonale miljø- og fiskeorganisasjoner har protestert i brev til Regjeringen.

– Næringsministeren har nå en gylden mulighet til å stanse et miljøfiendtlig gruveprosjekt som også truer lokale næringer, sier Esmark.

Ny kunnskap
– Nyere utredninger har avdekket en dramatisk situasjon for havet, og nye gruvedriftsmetoder muliggjør mineralutvinning uten gruvedumping i sjø eller miljøfiendtlig landdeponi. Å dumpe restmasser i sjøen er dessuten en direkte sløsing med ikke-fornybare mineralressurser, sier Thingnes Førsund.

– Ifølge forurensningsloven er det ulovlig å forurense unødvendig. At det nå finnes alternative driftsmetoder som gjør sjødeponi unødvendig, betyr at utslippstillatelsen er ulovlig, sier Hugstmyr Woie.