Skogen – mer enn bare trær

Bli med i arbeidet for å bevare Norges skoger!

Våren 2023 fikk WWF, sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Sabima innvilget en prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen DNB. I løpet av en 3-årsperiode skal de fire miljøorganisasjonene jobbe sammen for å spre kunnskap og glede om skog.


I løpet av prosjektperioden håper vi at mange flere oppdager den fantastiske naturskogen, som her i Lillomarka. Foto: Adrian Lombardo

Om prosjektet

«Skogen – mer enn bare trær» er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima og WWF.  Gjennom kunnskapsformidling og aktivitet i skogen skal prosjektet bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger.

Det sies at alt som kan lages av olje, kan lages av trær. Men hvor mange kjenner til skogens verdier ut over tømmerproduksjon?

Skogen er det største økosystemet på land, med størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt, og her hjemme. Skogen resirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og demper erosjon. Skogen på den nordlige halvkule er det største karbonlageret i skog, hvor 60-80% av karbonet lagres i bakken. Tusenvis av arter, fra store rovdyr til sopp og insekter, har sitt hjem i skogen. I Norge finner vi også den største andelen truede arter her. Årsaken er flere tiår med flatehogst og bygging av et tett nett av skogsbilveier, som har etterlatt et skogbilde som er dramatisk annerledes arter i skogen har tilpasset seg til. I skogen er døde trær som brytes ned og gamle trær selve nøkkelen til liv, men slike elementer har nærmest forsvunnet fra nær 70% av skogen i Norge, som har blitt flatehogd og forvandlet til treplantasjer.

Gamle trær og store mengder død ved i alle nedbrytningsstadier er nøkkelen til liv i naturskogen. Foto: Gjermund Andersen/Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Plantasjeskog. Alle trærne er plantet, like gamle, like høye og hogges når trærne er hogstmodne. Det er lite død ved og få gamle trær, og dermed også lite liv. Foto: Gjermund Andersen/Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.


Prosjektet skal rette seg mot allmenheten, spesielt barn og unge, styrke kunnskapen om skogen og mobilisere flere mennesker til å bli bedre kjent med, og bruke skogen mer. Spesielt ønsker vi å nå de som ikke har stor kjennskap til, kunnskap om eller tilknytning til skogen.

Gjennom økt kunnskap vil vi bidra til at flere ønsker å ta vare på Norges siste, verdifulle og fantastiske skoger for framtiden. 

NNV logo

Prosjektet består av:

  • Aktiviteter: Gjennom turer, artsjakt og feltkurs ønsker vi at flere skal få oppleve skogen. Aktivitetene skal gi deltakerne mer kunnskap om skog og en personlig opplevelse av, og tilknytning til, skogen. Målet er at flere finner sine nærskoger, og at de gjennom aktivitetene oppdager mangfoldet i skog og viktigheten av å bevare den!
  • Formidling og kunnskapsdeling: Kampanjer, informasjons- og formidlingstiltak skal utvikles og gjennomføres gjennom ulike kanaler og tilpasset ulike målgrupper. Det skal også lages undervisningsopplegg, samt skolering av veiledere og frivillige.
  • Dialog, debatt og demokrati: Gjennom dialog og debatter på arenaer vil vi løfte debatten om skog til et nivå som kan ta norsk skogforvaltning videre – bort fra polarisering og mot handling som løser natur- og klimakrisen samtidig.

Skogprosjektet lyser også ut tilskudd til kartlegging av naturskog, og til ulike aktiviteter og prosjekter i og om skogen. Neste runde med utlysning vil komme i løpet av høsten 2024, og annonseres i alle samarbeidsorganisasjonenes kanaler.

Skogprosjektet og aktivitetstilskuddet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
Har du spørsmål om skogprosjektet, arbeid med skog eller skog generelt?
Ta kontakt med skogrådgiver Siri Tollefsen
Telefon: 416 73 073
E-post: sirit@naturvernforbundet.no