Skrinlegger kraftverk på Vinstra

Planene om å bygge ut Kåja kraftverk på Vinstra blir skrinlagt. Det omstridte området er viktig for en rekke fuglearter.

Gudbrandsdal Energi og Hafslund Eco har lagt vekk de kontroversielle planene om bygging av Kåja kraftverk på Vinstra i Gudbrandsdalen. Årsaken er høye kostnader.

En utbygging ville ført til mindre vann i Lågen forbi Vinstra og ville fått store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Dyrt og vanskelig

– Vi i Naturvernforbundet synes det er svært gledelig at denne utbyggingen ikke blir noe av, sier fagrådgiver Rebecca Biong.

Planene om å bygge Kåja kraftverk har eksistert i omkring 20 år, men prosjektet ble stoppet i 2014. Så ble planene tatt frem igjen, og nå skulle det omfatte en lengre strekning – både oppstrøms og nedstrøms fra stedet der det opprinnelige kraftverk var planlagt. Planen var nå å lage en dam ved Vikafossen og så føre vann fra Gudbransdalslågen forbi Vinstra i en tunnel, ned til Harpefossdammen.

Men, nye flomberegninger og krav til flomavledning i damsikkerhetsforskriften har medført at anlegget måtte endres.

– Dette, sammen med en stor kostnadsøkning de siste årene, gjør at prosjektet ikke lenger vurderes som lønnsomt, forklarer Rebecca Biong

Sårbart område

I 2012 fikk utbyggeren, Gudbrandsdal Energi (GE) laget en konsekvensutredning som så på konsekvensene for ulikenaturtyper og dyreliv. Allerede da kartla de 20 forskjellige rødlistede arter i den berørte elvestrekningen.

Området er et viktig leveområde for vannfugl, hekkeplass for hønsehauk og er en viktig overvintringslokalitet for fossekall. I tillegg til at det ble gjort funn av flere rødlistede planter.

Bedre å spare energi

Hverken NVE eller Statnett mener at vi vil få et kraftunderskudd i Norge i årene framover.

– En viktig løsning er å bruke den energien vi allerede produserer på en mer effektiv måte. Ideen er gammel, men blir likevel ofte glemt, sier Rebecca Biong. – Hvis vi klarer å utløse potensialet for energieffektivisering, trenger vi ikke å bygge ut masse ny kraft som medfører betydelige naturkonsekvenser.