Skuffende ny vindkraftpolitikk

Innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomite til ny vindkraftpolitikk er puslete og løser ikke problemene med naturødeleggende vindkraft, mener Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er glad for at flere av våre krav har blitt tatt inn i innstillingen, inkludert en innstramming av tidsfrister i konsesjonsprosessen, tydeligere krav til turbinhøyde og at vindkraftanlegg må avklares hos kommunenes reguleringsplan gjennom plan- og bygningsloven (PBL) før konsesjonsbehandling.

Samtidig er det et positivt at stortinget nå ber regjeringen om å vurdere å gi Fylkesmannen et særlig ansvar for tilsyn og kontroll med aktørene som foretar naturkartlegginger. Naturvernforbundet har krevd at miljømyndighetene må gis mer makt i vindkraftsaker, og mener dette er et skritt i riktig retning.

– Naturvernforbundet har vært svært tydelig på at naturkartleggingene som har ligget til grunn for vindkraftkonsesjonene har vært alt for dårlig. Dette forslaget er mildere enn hva vi hadde håpet på, men vi forventer at regjeringen snarlig følger dette opp, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Den store svakheten i innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen er konkrete forbedringer med tanke på naturhensyn, og det er ingen detaljer om hvordan miljø skal vektlegges sterkere og hvordan regjeringen vil stille strengere krav til miljøkartlegginger.

– Innstillingen viser at særlig regjeringspartiene ikke har forstått konfliktene rundt vindkraft – at vindkraftanleggene ødelegger viktige natur- og friluftslivsområder, samt samiske områder og reinens leveområder. Slik vi ser det har Stortinget latt muligheten til klare endringer gå til spille. Det taper naturen på, sier Lundberg.

Naturvernforbundet mener at gitte konsesjoner som truer sårbar natur også bør kunne trekkes tilbake. Denne uka har Naturvernforbundet og seks andre organisasjoner krevd at vindkraftkonsesjonen på Bremangerlandet trekkes tilbake gitt manglende utredning av konsekvensene for fugletrekk og klima når et myrområde graves opp.

– 73 prosent av befolkningen er nå negative til vindkraft på land. Det skyldes en svært naturfiendtlig politikk der ulike regjeringer har tillatt utbygging uten hensyn til fugletrekk, sårbar natur, landskapsverdier, samiske områder eller reindrift. Det fremstår som uforståelig for oss hvorfor regjeringspartiene ikke har støttet de gode forslagene som har kommet fra opposisjonen, som tar langt mer naturhensyn enn regjeringen legger opp til, avslutter Lundberg.