– Som å sminke grisen

Nye Veiers forslag til «miljøforbedrende» tiltak for ny E6 over Lågendeltaet ved Lillehammer hindrer ikke ødeleggelse av viktige naturverdier i verneområdet. – Som å sminke grisen, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Nå ber Naturvernforbundet igjen om at veiplanene baseres på sikkerhetstiltak langs dagens vei, og at motorveiplanene skrinlegges. Avverningen av deler av Lågendeltaet naturreservat må avvises.

– Uansett hvordan du snur og vender på det, og planter litt her og verner litt der, blir det ikke «miljøforbedrende» å bygge en firefelts motorvei gjennom et unikt elvedelta. Vi står fortsatt igjen med en naturødeleggende gigantvei som vil legge til rette for økt biltrafikk, sier Hansen.

I sin tilrådning om å avverne deler av området, som kom tidligere i dag, har Statsforvalteren i Innlandet tre tiltak de trekker frem for å kompensere for miljøbelastningen ved ny motorvei:

– Fjerning av alle luftspenn ved Våløya
– Restaurering av Gausadeltaet
– Avbøtende tiltak på eksisterende E6

To av disse tre tiltakene vil ikke Nye Veier høre snakk om. De anbefaler kun «visuelle markører på gjenværende høyspentlinjer» og enkelte avbøtende tiltak på dagens vei, inkludert bompenger. Gausadeltaet er «utenfor deres myndighetsområde», ifølge skrivet fra Nye Veier.

Naturvernforbundet mener Nye Veiers avvisning av anbefalte avbøtende tiltak styrker argumentene for å avvise at noen deler av Lågendeltaet naturreservat skal avvernes i det hele tatt.

– Miljødirektoratet må nå avveie forslaget om avverning opp mot Nye Veiers foreslåtte tiltak for å bevare mer av naturen. Vi og de får fire arbeidsdager på å vurdere dette, hvis de jobber alle inneklemte dager, før deres konklusjon skal være klar 22. mai. Dette er ikke det vi forbinder med forsvarlig saksbehandling, sier Hansen.

Naturvernforbundet er også bekymret for at Nye Veiers nedskalerte «miljøforbedrende» tiltak er det første som ryker når budsjettsprekkene kommer.

– Med strammere budsjetter og økende priser er miljøtiltak ofte det første som forsvinner fra veiplanene. Deretter kommer tiltak for myke trafikanter og kollektivtrafikanter. Til slutt står man igjen med prosjekter som kun legger til rette for mer bilkjøring, sier Hansen.