– Storsinnet av samene på Sør-Fosen

– Det er storsinnet av Sør-Fosen sijte å akseptere en avtale der de ulovlig oppsatte turbinene blir stående ut konsesjonsperioden. Dette er langt mer enn staten kunne forvente, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, sammen med Baeska Niilas, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund i SametingetTor Bjarne Christensen

Sør-Fosen Sijte og Fosen Energi ble i dag enige om en avtale. Vindturbinene skal stå i 25 år, og reindriftstutøverne får vetorett om hva som skal skje etter det. Det legges også til rette for at reinbeitedistriktet kan ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor reinbeitedistriktet.

Byggingen av vindturbinene på Fosen har medført store naturinngrep. I anleggsperioden fra 2016 til 2019 ble 80 vindturbiner og seks mil med veier bygget. Dermed var Norges største vindindustrianlegg et faktum.

Naturvernforbundet har vært involvert i saken fra start, og har hele tiden støttet Fosen-samene.

– Vi respekterer fullt og helt avtalen som nå er inngått, men mener at det er svært beklagelig at store naturverdier er ødelagt. Vi forventer full restaurering av naturen i området, sier Gulowsen.

Han understreker viktigheten av at den inngåtte avtalen nå følges.

– Vi forutsetter at det ikke blir omkamp om den avtalte vetoretten, at nye overtramp blir unngått og at tilleggsarealet faktisk blir gitt, sier Gulowsen.

Det er foreløpig ikke kommet til noen enighet i den nordlige delen av vindindustrianlegget. Naturvernforbundet påpeker at rivning av vindturbinene i denne delen av kraftverket fortsatt er et alternativ.

– Vi forventer at partene snarlig kommer til en enighet med reindriftsutøverne på Nord-Fosen, sier Gulowsen.

Høyesterett slo 11. oktober 2021 fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

Det var Olje- og energidepartementet som i 2013 godkjente vindkraftutbyggingen på Fosen. Departementet mente at reindrift og vindkraft kunne leve side om side, og at ulempene ville bli ubetydelige. De lyttet ikke til samene, som sa at kraftverket ville bli svært skadelig for reindriften. Fosen reinbeitedistrikt brakte derfor saken inn for retten. Lenge før saken var ferdigbehandlet ga departementet grønt lys til at arbeidet kunne starte.

– Denne saken viser hvor galt det kan gå når man presser en sak gjennom og ikke venter til sakene er ferdig behandlet. Her er det viktig at staten tar lærdom slik at dette ikke gjentar seg i andre saker. Praksisen med å gi forhåndstiltrede må avsluttes, og naturområder som Fosen kan ikke lenger ses på som potensielle vindindustriområder, sier Gulowsen.