Støtteuttalelse til aksjonistene ved Repparfjorden

Naturvernforbundets landsstyre gir sin helhjertede støtte til aksjonistene ved Repparfjorden i Finnmark som skal holde protestleir og planlegger fredelige, sivile ulydighetsaksjoner mot Nussir ASAs foreslåtte gruve i Kvalsund.

båt fjell fjord Repparfjorden naturMarion Palmer

Selskapet skal utvinne kobber, og de hevder at prosjektet har en sterk miljøprofil. Avfallet fra gruvedriften skal dumpes i Repparfjorden.

Naturvernforbundet mener det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden sammen med planene om sjødeponi i Førdefjorden er to av de største forurensningsskandalene i nyere norsk historie. At Norge, som ett av svært få land i verden, fremdeles tillater at fjordene våre brukes som avfallsplass, står ikke i tråd med vår internasjonale profilering som et land som ønsker å ta vare på livet i havet. Repparfjorden er en artsrik fjord med stor verdi for laks, sjøørret, sjørøye, kysttorsk og fugl. Hvis Nussir ASA får realisert planene sine, vil det hvert år bli dumpet to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam rett ut i fjorden. Gruvedriften vil ramme livet i fjorden og den samiske reindriften i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har frarådet at prosjektet gis konsesjon.

Nussir ASAs driftstillatelse til gruveprosjektet i Nussirfjellet og Ulvenryggen ble i 2019 opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet, tross klagene fra Sametinget, de berørte reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskarlag.

Når regjeringen har valgt å overse all miljøfaglig kunnskap, har Naturvernforbundet stor forståelse for at naturvernere fra hele landet aksjonerer mot det enorme feilgrepet som snart kan skje. At Nussir ASA nå planlegger å sette spaden i jorden og begynne anleggsarbeidet, markerer begynnelsen på tiår med uakseptabel forurensing av en viktig fjord og deretter for uante langtidskonsekvenser for livet i og rundt fjorden. Vi ber Nussir ASA og regjeringen stanse utbyggingen før det er for sent!

Vi i Naturvernforbundets landsstyre gir vår helhjertede og fulle støtte til aksjonistene i Finnmark.