– Tillater oljeboring i Lofotens forgård

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har gitt 56 nye utvinningstillatelser til oljebransjen. To av dem ligger så nær Lofoten som du kan komme uten å ta selve området.

– De tillater oljeboring i Lofotens forgård. Dersom det skjer en oljeulykke her, vil det ramme de sårbare områdene i Lofoten, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Store naturverdier i fare
To av de 56 områdene Regjeringen nå har gitt tillatelse til oljeboring i ligger utenfor kysten av Nordland, sør for Røst. Med tildelingen rykker oljeindustien et langt skritt nærmere Lofoten.

– Når Regjeringen nå gir Lofotens forgård til oljenæringen settes de store naturverdiene i området i fare. Vi får nå petroleumsvirksomhet i nærheten av områder som er livsnødvendige for våre viktigste fiskeslag og utallige sjøfugler, sier Ask Lundberg.

Baklengs inn i fremtiden
Naturvernforbundet mener at olje- og energiministeren burde være mer opptatt av grønt skifte enn å forlenge oljealderen. FNs klimapanel har gjort det klart at om vi skal ha en realistisk sjanse til å nå to-gradersmålet, må 4/5 av de fossile ressursene vi har funnet bli liggende i bakken.

– Dette er å gå baklengs inn i fremtiden. Skal vi unngå en alvorlig klimakrise, må vi la olja ligge der den er, sier Ask Lundberg.

I tillegg til de 2 områdene ved Lofoten, ble det tildelt ytterligere 15 blokker i Norskehavet, tre i Barentshavet og 36 i Nordsjøen.

– Legg ned TFO-ordningen!
Tildelingen av de 56 nye områdene skjer under den såkalte TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder) Naturvernforbundet har lenge vært kritisk til ordningen, fordi den medfører at umodne og sårbare områder blir åpnet for petroleumsaktivitet.

Her er våre grunner til at TFO-ordningen bør avvikles:

• Ordningen har utviklet seg til å gå utover det som var utgangspunktet og fungerer nå som en omgåelse av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene.

• Ordningen er ikke forenelig med nødvendige klimatiltak i oljeindustrien og omstilling til et lavutslippssamfunn.

• Når et område først er definert som TFO er det ingen mekanisme som endrer status basert på ny tilgjengelig kunnskap og ingen reell mulighet for tilbaketrekking av konsesjonen. TFO-området kan kun bli større.

• Ordningen er i strid med Stortingets vedtak om at norske havområder skal forvaltes etter en helhetlig, økosystembasert modell. Den tilsidesetter viktige forvaltningsprosesser slik som forvaltningsplaner og verneplaner og åpner for årlige omkamper i miljøsensitive områder.

• Det tildeles blokker i miljøsensitive områder, i strid med miljøfaglige anbefalinger. Når det nå legges opp til en videreføring og utvidelse av TFO-ordningen, vil vi igjen påpeke problemene med ordningen, og en utvidelse av den.

For ytterligere kommentarer:
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
91 31 17 29