Tolga er tapt

20. juni vedtok styret i Opplandskraft å investere i bygging av Tolga kraftverk. Dermed er en mangeårig kamp for å hindre denne kraftutbyggingen tapt, og naturraseringen kan begynne allerede til høsten.

ElvIvar Øyan

Både vernegruppa Glåmas Venner og Naturvernforbundet har lagt ned en stor innsats i å få fram verneverdiene og å dokumentere ulempene med utbyggingen gjennom høringsuttalelser, befaringer og også i eget møte med Olje- og energidepartementet.

Gjennomslag for det verst tenkelige

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hedmark har gått i mot utbyggingen, det samme har en rekke organisasjoner. NVE gikk også i sin innstilling imot det største og mest ødeleggende alternativet, men OED valgte likevel å si ja til utbyggernes ønske om full pakke.

Kommunen har i sin begrunnelse blant annet vist til behovet for lokal kraftoppdekning, noe som objektivt sett ikke er holdbart. Det ble kastet inn i debatten av lokale lobbyister til tross for manglende dekning i virkeligheten, men det ble likevel tillagt betydelig vekt.

Konsekvensene av utbyggingen for fiskeinteressene har stått sentralt i debatten. Strekningen nedenfor Eidsfossen er gyteområde og svært viktig for et fantastisk harrfiske, og også en betydelig inntektskilde for turistnæringen. Det er mer enn tvilsomt om dette fisket kan opprettholdes i framtida.

Gambling med store verdier

De avbøtende tiltakene som er foreslått av NINA for fisket i Glomma, er tidligere uprøvd i norsk sammenheng. Det er et rent eksperiment i fullskala, ingen vet om det vil fungere. Ut fra føre var-tekning er det uheldig. Det samme kan sies om kommunestyrets og ordførerens ukritiske engasjement for utbyggingen.

I tillegg til de negative konsekvensene for fisket, vil det medføre omfattende landskapsødeleggelser, og Glommas siste frittrennende strekning av betydning vil være historie.