Uviss framtid for namsblanken

Fire gamle kraftverk har nesten utryddet «namsblanken, en småvokst lakseart som ikke finnes andre steder i verden enn i Namsen i Nord-Trøndelag. Mens NVE vurderer mulige tiltak som kan forbedre forholdene for arten, arbeider Nord Trøndelag E-verk videre med å få på plass maksimal utbygging av Trongfossen. De ønsker enda et kraftverk som kan få store konsekvenser for Namsens unike laksefisk.

Onsdag 2. okt la NVE og Miljødirektoratet fram en liste med 430 gamle kraftverkkonsesjoner som kan bli revidert fram mot 2022. Mange av disse er etablert i en tid da utbyggere i det store og hele kunne overse selv elementære miljøhensyn. Nå skal mange av elvene som har lidd under en hardhendt utbygging få noe av livet i og rundt vassdraget tilbake gjennom at det settes miljøkrav som blant annet øker vannføringen i elvene.

NVE og Miljødirektoratet foreslår nå å pålegge produksjonsbegrensende tiltak som minstevannføring og magasinrestriksjoner i 103 av de utbygde vassdragene.

I rapporten foreslår de at de fire kraftverkene i øvre del av Namsen er blant de som gis særlig høy prioritet i revisjonsarbeidet, med henvisning blant annet til den kritiske situasjonen for Namsblanken. Rapporten nevner også hensynet til sjeldne naturtyper, til ål, sjøørett, en lokal storørretstamme og elvemusling som viktig for å skjerpe konsesjonsbetingelsene for de fire kraftverkene.

– Tiltak er helt nødvendig hvis framtida for namsblanken skal sikres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Hvis myndighetene sier ja til en utbygging av Trongfossen samtidig med at de stiller miljøkrav til de gamle kraftverkene, ender vi opp med å bruke penger på å forbedre forholdene for namsblanken med den ene hånda og ødelegge fiskens leveområder med den andre. Vi forventer at søknaden om utbygging avslås og at arbeidet med å få mer vann i elvene fra de fire gamle kraftverkene settes i gang raskt, sier Haltbrekken.

Norge har også sluttet seg til EUs vanndirektiv. Direktivet setter klare krav til miljøstandarder også i utbygde vassdrag. Naturvernforbundet har sammen med andre organisasjoner tidligere vært kritisk til grunnlagsarbeidet for de nye miljøkravene som skal settes for gamle kraftverk. Vi frykter at myndighetene har gjort en for dårlig jobb som ikke vil tilfredsstille kravene i direktivet, sier Haltbrekken.