Vannkraft spiser natur

Det blir stadig mindre inngrepsfri natur i Norge. Enorme areal er beslaglagt av kraftanlegg, særlig til vannkraft. Naturen langs både innsjøer og elver rammes.

Fjellvann med lav vannstand, mellom snøkledde fjellFoto: Naturvernforbundet

Tidligere hadde Norge mange og store områder med inngrepsfri natur, områder som ligger minst én kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Ved starten av 1900-tallet var om lag halvparten av Norges fastlandsareal ikke bare «inngrepsfri», men villmarkspreget. Dette er natur som ligger fem kilometer eller mer – i luftlinje – fra tyngre tekniske inngrep. Dette går fram av en rapport fra Miljødirektoratet:

 • På 35 år, fra 1988 til 2023, ble den villmarkspregede naturen redusert med om lag 2 890 kvadratkilometer, eller 7,4 prosent.
 • Fra 2018 til 2023 ble den inngrepsfrie naturen i Norge redusert med 830 kvadratkilometer.
 • De viktigste årsakene til reduksjonen var bygging av veier og ulike typer energianlegg.

Toppbildet:
Det regulerte Ringedalsvatnet er ett av svært mange innsjøer med stor høydeforskjell mellom laveste og høyeste vannstand.

Foto: Wikimedia Commons

Vannmagasiner, gater, anlegg,…

I Naturvernforbundets arealrapport fra 2021 går det fram at energiproduksjon krever store arealer. Det gjelder både vannkraft og vindkraft, men vannkraften tar de største arealene. Omtrent 1 233 kvadratkilometer land er lagt under vann. Dette arealet er mer enn halvparten av Vestfold fylke. I tillegg kommer arealer til kraftverk, rørgater, veier og høyspenttraseer.

   Hvis vi tar med hele arealet til alle innsjøer som er oppdemt, utgjør vannkraftmagasiner totalt hele 5 930 kvadratkilometer. Dette er bare litt mindre enn gamle Vest-Agder fylke.

   Det vil variere i hvilken grad disse innsjøene er negativt påvirket av oppdemmingen. Noen innsjøer er knapt berørt, mens andre er i sin helhet kunstige magasiner. Hele skråsonen blir nærmest lagt død, men avstanden mellom høyeste og laveste vannstand kan variere fra et par til for eksempel 75 meter i Zakariasdammen i Tafjord.

   Hele ferskvanns-økosystemet påvirkes av stadige endringer i vannstanden, og derfor vil alle innsjøene være påvirket i større eller mindre grad.

   Ingen fossesprøyt for fossekallen

   Det samme gjelder elvene, som ikke er med i arealberegningen. Arealene elvene dekker er selvfølgelig mye mindre enn innsjøene, men elvene er likevel enormt viktige deler av hele økosystemet. Samtidig vil nettopp elvene påvirkes kraftig av endringer i vannføringen, endringer som ikke følger naturlige variasjoner.

   Det betyr at utbygging ha store miljøkonsekvenser – det gjelder både i og rundt elva. En del regulerte elver har riktignok krav om minstevannføring, men det er ikke nok til å beskytte artsmangfoldet – som fossekallen (under)

   Mange av de verdifulle artene og naturtypene er knyttet til bratte skråninger, gjel og fossesprøyt-soner. I Øystesevassdraget og ved Gjengedalsfossen er det for eksempel funnet rødlistearter.

   Dette førte til at det ble avslag på søknad om utbygging, og Øystesevassdraget ble også vernet mot vannkraftutbygging.

   Fossekallen

   Norges nasjonalfugl trives i nettopp fosser og elver med godt med vann.

   Fossekallen trives best ved og i vann med fart i.

   Fossekallen forekommer over hele landet og lever ved rennende vann, hvor den dykker etter mat og gjerne bygger reir inne i selve fossespruten.

   Den trives godt i hurtigstrømmende vann, og gjerne elver med steiner og skrenter hvor den kan sitte mellom dykkeøktene.  Fossekallen er spesialist i å dykke og kan være opptil 30–60 sekunder under vann.

   Fosser som er lagt i før og tørrlagte elver er ikke bra for fossekallen.