Vi må lære av våre feil før vi tillater vindkraft til havs

Konsesjonssystemet for vindkraft på land har tillatt utilgivelige inngrep i norsk natur. Samtidig har forvaltningen av havområdene våre ført til store arealkonflikter. Næringsvirksomhet og klimaendringene har gitt en kraftig nedgang i viktige bestander av fisk og sjøfugl. I år åpnet Norge for vindindustri i to havområder. Vi må passe på så vi ikke gjør de samme feilene til havs som på land –vi må ha en føre-var-holdning. Utbygging av havvind uten en vurdering av samlede virkninger og et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag kan få alvorlige miljøkonsekvenser.

Med økende press på naturen fra både klimaendringer og næringsaktivitet må vi se sammenhengene.  Havområdene blir utsatt for en rekke forskjellige belastninger: Dumping av gruveavfall, olje- og gassproduksjon, seismikkskyting, åpne oppdrettsanlegg, forsvarsaktivitet, plastforurensning, overfiske og gruvedrift på havbunnen er alvorlige stressfaktorer for livet i havet og risikofaktorer for havet som svært viktig matkilde. Utbygging og drift av havvind vil utgjøre en ekstra belastning, som kan få store konsekvenser for fugletrekk, næringssøk, gyte- og oppvekstområder for fisk, trekkruter og leveområder for marine pattedyr, korallrev og sårbar natur i havet. Kunnskapen om effekten av en utbygging og drift av havvind i norske farvann er fortsatt mangelfull.

Vi må dessuten vurdere om det kraftbehovet som skal dekkes, er reelt og ønskelig. Naturvernforbundet mener at ny energi primært må brukes til å redusere bruken av fossil energi og at redusert forbruk, energisparing og energieffektivisering er viktigst for at vi skal nå våre klimamål.

Naturvernforbundet mener at:

  • Naturmangfoldloven må gjelde i hele Norge, også i havområdene, og lovens føre-var-prinsipp og kunnskap om samlet belastning må gis avgjørende vekt i forvaltning av alle marine næringer. 
  • Norge må verne 30 prosent av havområdene.
  • Lovverk, forskrifter og forvaltning må ha ufravikelige krav om hensyn til natur og økosystem.
  • Forskningsbaserte, miljøfaglige råd ut fra stadig oppdatert kunnskap må følges i alle prosesser.
  • Det bør gjennomføres en midlertidig stans i konsesjonsprosesser for havvind inntil et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av havvind på økosystemene er utviklet. 

Naturvernforbundet krever varsomhet og mener at en sterk føre-var-holdning må råde. Vi må lære av feilene som er begått på land. Dette sammen med et godt kunnskapsgrunnlag kan spare både samfunnet og naturen for mange store problemer og konflikter senere.

Uttalelse vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 6. juni 2021