Vil redde Førdefjorden gjennom EØS-domstol

Regjeringen trosset klare miljøfaglige advarsler mot å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Nå klager fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner regjeringens beslutning inn til EØS-domstolen ESA. – Regjeringens vedtak får store miljøkonsekvenser for den reine og rike Førdefjorden. Vi mener regjeringens tillatelse bryter EU-reglene vi har sluttet oss til og som har som mål å skaffe oss renere vann, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Beslutningen om å fylle Førdefjorden med opptil 250 millioner tonn miljøskadelig gruveslam har skapt store protester, både i Norge og i utlandet. Havforskningsinstituttet kaller dette en av de største forurensningssakene i Norge, Miljødirektoratet har sagt at saken helt klart får negative konsekvenser for livet i Førdefjorden og Fiskeridirektoratet mente det var så store miljøkonsekvenser knyttet til dumpingen av gruveavfallet at de reiste innsigelse mot planene. Regjeringen valgte likevel å sette hensynet til gruveselskapet over miljøhensyn.

Nå håper en bred allianse av fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner at EØS-domstolen kan stanse planene om å bruke Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien. Klagen, som i tillegg til en lang rekke miljøorganisasjoner også er signert av Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Kystfiskarlag og Norske Lakseelver, gjelder ikke bare dumpingen i Førdefjorden, men alle tillatelser til sjødeponi som har blitt gitt etter at vanndirektivet ble en del av norsk lov. Norges Fiskarlag støtter også klagen til ESA.

– Vanndirektivet, som ble innlemmet i norsk lov i 2007, har som mål å gi oss renere vann, både ferskvann og saltvann. Vi mener regjeringen bryter vanndirektivet på flere punkter ved å tillate dumping av gruveavfall i Norske fjorder, sier Haltbrekken.

Vanndirektivet krever at tilstanden i alle vann og fjorder skal heves til statusen «god». Utslipp av gruveavfall i en fjord vil føre til at den økologiske tilstanden blir dårlig, fordi utslipp av gruveslam vil legge store områder av fjordbunnen død og hindre at nytt liv får fotfeste i hele gruvens levetid. Den økologiske tilstanden blir bestemt ut i fra den livsformen som har dårligst tilstand, og ettersom bunnlevende dyr her vil bli utradert, vil fjordene bli klassifisert som å være i «svært dårlig økologisk tilstand».

Innholdet i gruveslammet kan også føre til brudd på andre deler av direktivet. Det planlagte utsleppet av gruveslam i Førdefjorden vil for eksempel inneholde så mye nikkel at det kan være i strid med Vannforskriftens § 7, om å fase ut spesielt giftige stoff.

Også saksbehandlingen av utslippssøknaden er mangelfull sett i lys av Vanndirektivet. Tap av samfunnsnytte i form av mindre turisme, fiskeri, livskvalitet og andre konkurrerende hensyn har ikke blitt tatt med i vurderingen. 

I sin klage til ESA, oppfordrer organisasjonene domstolen til å stoppe gruveplanene til de har rukket å behandle saken.
– Det å ta vare på elvene, innsjøene og fjordene våre er ikke bare et nasjonalt ansvar, det er et europeisk ansvar. Allerede har mange blitt sjokkert av Norges gruveplaner i utlandet. Derfor håper vi ESA setter en stopper for planene om å gjøre Førdefjorden om til avfallsplass for gruveindustrien, sier Haltbrekken.

Motstanden mot dumping av gruveavfall er stadig voksende. Tirsdag 26. mai vil det bli en markering foran stortinget i Oslo, allerede med over 800 påmeldte. https://www.facebook.com/events/1425613517747362/

De som signerer klagen til ESA er:

 • Naturvernforbundet
 • Natur og Ungdom
 • Vevring- og Førdefjorden Miljøgruppe
 • Friends of the Earth Europe
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norske Lakseelver
 • Den Norske Turistforening
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • WWF Norge
 • Greenpeace Norge
 • Sabima
 • Framtiden i våre hender

I tillegg sender Norges Fiskarlag et eget brev til ESA hvor de uttrykker støtte til klagen.