Viser ingen nåde – anbefaler at Gjengedalsvassdraget bygges ut

Det er et dramatisk inngrep i et av Norges mest verneverdige vassdrag, når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sier ja til kraftutbygging. – Helt uforståelig, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

ElvTor Aasen

Gjengedalsvassdraget har store naturverdier med de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksestamme og et rikt friluftsliv. Naturvernforbundet frykter at kraftutbyggingen vil ramme lakse- og ørretstammen og få dramatiske konsekvenser for vassdraget.

– Helt uforståelig
– Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. At NVE i det hele tatt kunne finne på å tilrå konsesjon til utbygging her, er helt uforståelig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet fikk i 2015 utarbeidet en ny kartleggingsrapport for vassdraget, etter mistanke om underrapportering i konsesjonssøknaden. I denne ble det dokumentert uvanlig store kvaliteter i Gjengedalsgjeldet, med flere rødlistede arter, samt naturtype i klasse A. Elva er i tillegg hjem for flere arter rovfugl, fossekall, oter, laks og sjøørret.

Lovstridig?
Naturvernforbundet setter spørsmålstegn ved om NVEs tilrådning faktisk er i strid med naturmangfoldloven. Loven har klare forvaltningsmål for sjeldne naturtyper og arter. Utbyggingen av Gjengedalsvassdraget kan bety slutten for flere kritisk truede mosearter.

– Konsekvensene av en utbygging her kan bli svært store. Finnes det da noen plass der naturen representerer store nok verdier? sier en opprørt Erik Solheim i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Gjengedalsvassdraget, som ligger ved inngangen til Naustdal og Gjengedal landskapsvernområde, var truet av en stor utbygging på slutten av åttitallet. Disse planene ble skrinlagt etter massiv motstand. Siden har det dukket opp nye vannkraftplaner.

Ber Søviksnes gripe inn
– Gjengedalsvassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane. Likevel er utbygger tilrådd konsesjon, og det på svært sviktende kunnskapsgrunnlag. Nå krever vi at den nye olje- og energiministeren, Terje Søviknes, tar affære og avviser konsesjonen, sier Ask Lundberg.

For ytterligere informasjon og kommentarer:

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet tlf: 91 33 17 29

Erik Solheim, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane tlf: 57 72 45 31 eller 95 25 69 50

Høringsuttalelse fra WWF, DNT og Naturvernforbundet på utbygging av Gjengedalsvassdraget

Høringsinnspill fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane