Atomkraft-opprydding i Russland

Naturvernforbundet samarbeider med russisk miljøbevegelse om opprydding av atomavfall og nedbygging av gamle atomreaktorer.

Det er vanskelig å være miljøverner i Russland, og situasjonen for sivilsamfunn blir stadig dårligere. Til tross for dette forsøker russiske miljøvernere å arbeide for økt åpenhet og bedre atomopprydding, og for mer lokal medbestemmelse i atom-saker.

Arbeidet vårt med dekommisjonering av gamle atomreaktorer har foregått i 20 år.

Atomanlegg og radioaktivt avfall

Russland har i alt 38 atomreaktorer for kraftproduksjon i drift. Hele 24 av disse drives på overtid, ut over levetiden de er designet for. Over 60 prosent av atomreaktorene har altså fått tillatelse fra myndighetene til å fortsette driften i mange år framover, selv om reaktorene er gått ut på dato. Den opprinnelige levetiden som de var bygget for er løpt ut, og disse gamle reaktorene mangler viktig sikkerhetsteknologi.

Atomreaktorer av samme type som i Tsjernobyl er fortsatt i drift i Sosnovij Bor ved Finskebukta, rett vest for St. Petersburg. De to eldste av disse ble endelig lagt ned i 2018 og 2020, mens to fortsatt gjenstår. På Kola-halvøya har de eldste atomreaktorene fått doblet levetiden sin.

Opprydding og oppbevaring

Norske myndigheter har deltatt i atomopprydding på Kola-halvøya nordvest i Russland, sammen med andre donor-land og Russland. Oppryddingen er helt nødvendig og på høy tid, men det er problematisk at atomavfallet fra oppryddingen sendes til Majak-anlegget i Ural. Området rundt Majak-anlegget er radioaktivt forurenset og har vært det lenge.  Dette skyldes både at det ikke ryddes i gamle synder, men også at dagens situasjon ikke er god. Behandlingsanlegget for flytende atomavfall er fortsatt under bygging og har vært det i 15 år. Rosatom har bekreftet at flytende lav- og mellomaktivt avfall og blir sluppet rett ut uten behandling. Til tross for gjentatte forespørsler om mer åpenhet om anlegget, er mye holdt skjult for offentligheten.

Nå er samarbeidet lagt på is på grunn av Russlands krig i Ukraina, og det er uklart hvordan russiske myndigheter eventuelt vil fortsette arbeidet.

Transport

I Russland transporteres brukt atombrensel til Majak-anlegget i Ural, eller til Zhelesnogorsk i Krasnojarsk. Russiske myndigheter ønsker å ta imot atomavfall fra andre land for reprosessering. Når brukt atombrensel reprosesseres, lages nytt brensel av avfallet. Prosessen skaper nye, store avfallsmengder og øker lagringsproblemene.

Brukt brensel og atomavfall på skip har flere ganger passert utenfor norskekysten på vei til Russland, mot protester fra blant annet Naturvernforbundet. Skipsforlis og ulykker med utslipp til sjø eller luft kan føre til radioaktiv forurensning av kyst og hav.

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet støtter russiske miljøvernere i arbeidet deres for økt åpenhet om framtida til de gamle reaktorene, og for planer for dekommisjonering av reaktorene. Selv om det kan være uenighet om når reaktorene bør stenge, må det uansett planlegges. Det bør også bli mulighet for mer lokal deltakelse i beslutninger om opprydding av gamle anlegg, og etableringen av nye.

Russiske miljøaktivister er under sterkt press, og framtiden til miljøbevegelsen er uviss.