Bygg nytt atomlager

Naturvernforbundet anbefaler at det må bygges nytt lager for høyaktivt atomavfall i Norge.

Ballong med radioaktiv stråling symbol

50 år med norsk atomforskning har generert nesten 17 tonn med høyaktivt atomavfall. Avfallet stammet fra Institutt for energiteknikk (IFE) sin atomforskning på Kjeller og i Halden. Så langt har politikerne lukket øynene for problemet, men i vår anbefalte et offentlig utvalg (NOU 2: 2001), kjent som Stranden-utvalget, at det straks burde bygges et nytt lager for dette avfallet i fjellet.

– Høyaktivt atomavfall er svært farlig, og må isoleres fra mennesker og natur i flere hundre tusen år. Vi mener derfor det er på høy tid at regjeringen legger en plan for hva som skal gjøres med norsk atomavfall, sier leder for internasjonal avdeling i Naturvernforbundet, Yngvild Lorentzen.

Naturvernforbundet støtter forslaget fra Stranden-utvalget, men anbefaler i tillegg at det opprettes et eget selskap som får i ansvar å planlegge og bygge det nye lageret.

Ny organisasjon
– Det holder ikke å legge fagre planer, om man ikke har en handlekraftig enhet til å sette planen ut i live, sier Lorentzen. Naturvernforbundet har derfor foreslått i sin høring på Stranden-utvalgets rapport at det blir opprettet en egen organisasjon som får ansvar å ta hånd om alt radioaktivt avfall her til lands. Dette er et råd regjeringen har fått før. Allerede i 2001 foreslo det såkalte Bergan-utvalget at en slik enhet burde opprettes. Hensikten er å profesjonalisere håndteringen av radioaktivt avfall, og gi noen det konkrete ansvaret med å bygge og drifte det nye mellomlageret. Dette er i tråd med hvordan slikt avfall håndteres i våre naboland, der det er egne selskaper som har i ansvar å ta imot og håndtere alt radioaktivt avfall.

Naturvernforbundet oppfordrer til at det allerede i statsbudsjettet for 2012 settes av penger for å opprette en slik enhet, med egne kontorer og egne ansatte. Det nye selskapet må også få ansvar for drift av det kombinerte lageret og deponiet for lavt og mellomaktivt avfall i Himdalen i Østfold.

Nei til reprosessering
I Stranden-utvalgets rapport ligger det i tillegg inne et forslag om at deler av det norske atomavfallet bør sendes til reprosessering i det franske atomanlegget La Hague.

– Dette er et forslag vi tar sterk avstand fra. Reprosessering fører til store utslipp av radioaktivt avfall til luft og vann, og reprosessering i La Hague vil i tillegg undergrave det viktige politiske arbeidet Norge har gjort for å få stengt det britiske reprosesseringsanlegget i Sellafield, sier Lorentzen.

Hun sier forslaget om å reprosessesere baserer seg på en feilslutning om at norsk atomavfall ikke egner seg for videre lagring.
– Dette er en konklusjon Naturvernforbundet mener er feil, og det er ingenting i underlagsmaterialet til utvalgets rapport som tilsier at ikke videre lagring er mulig. Tvert imot er det lang erfaring internasjonalt som viser at tørr lagring av slikt atomavfall er relativt trygt, og langt å foretrekke framfor reprosessering, sier hun.

Den primære utfordringen knyttet til det norske atomavfallet er ikke knyttet til at avfallet ikke lar seg mellomlagre, men knyttet til hvor disse lagrene er plassert (midt i tett befolkede strøk), og til den fysiske sikringen av avfallet. Å anbefale reprosessering er derfor feil svar på feil spørsmål. Det et åpenbart behov for bedre fysisk sikring og samlokalisering av alt det høyaktive atomavfallet i Norge. Dette behovet lar seg på ingen måte endre av en beslutning om reprosessering.

Les hele høringsuttalelsen her

I vår skrev 8 miljøorganisasjoner, blant annet Naturvernforbunet, under på et opprop mot reprosessering

Støtt saken på facebook