FN-ekspert svært kritisk til Norges «klimaparadoks» og gruvedumping

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, har kommet med midlertidige konklusjoner etter sitt besøk til Norge, som kritiserer «det norske paradokset» med klimapolitikk og fortsatt olje- og gassleting, og uttrykker seg overrasket over dumping av gruveavfall i norske fjorder.

– Vi er helt enig i kritikken fra FNs spesialrapportør. Samtidig som regjeringen forsøker å fremstille vår klimapolitikk som ambisiøs, bidrar norsk olje- og gass til helt unødvendige klimagassutslipp som gjør at vi bommer våre klimamål, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Kritikken er en påminner om at rike industrialiserte land må vise lederskap ved å slutte å lete etter mer olje og gass, siden det ikke er forenlig med Parisavtalen. Videre er Boyd også svært kritisk til nedbygging av natur som truer samiske rettigheter. Med andre ord er regjerings klima- og miljøpolitikk en trussel ikke bare mot natur og menneskerettigheter, men også Norges omdømme i verden, sier Lundberg.

Regjeringen bør endre syn på Grunnlovens miljøparagraf
Naturvernforbundet er partshjelp i klimasøksmålet mot staten, som kommer opp i Borgarting lagmannsrett i november i år. Gjennom søksmålet har regjeringens representanter hele tiden hevdet at miljøparagrafen i grunnloven ikke er en rettighetsparagraf, men en symbolsk paragraf om retten til et rent miljø. Boyd har en klar oppfordring til den norske regjeringen om å snu i dens tolkning av grunnlovens paragraf 112

– Det er direkte oppsiktsvekkende at FNs spesialrapportør så tydelig ber den norske regjering om å snu i tolkningen av sin egen grunnlov. Få ganger tidligere har norske myndigheter fått så tydelig kritikk for håndhevingen av egen grunnlov. Kritikken fra Boyd er med på å gi økt tyngde til klimasøksmålet, når det skal opp i lagmannsretten, sier Lundberg.

Olje- og gassproduksjon uforenlig med klimalederskap
Boyd beskriver måten Norge finansierer klimatiltak gjennom penger fra olje- og gassutvinning som «det norske paradokset». Han nevner at Norge er blant verdens største gasseksportører og at vi fortsatt leter etter mer olje og gass, «til tross for klart bevis for at verdenssamfunnet ikke kan brenne eksisterende reserver av olje, gass og kull samtidig som vi innfrir målene etablert i Parisavtalen». Videre mener Boyd leting etter olje og gass i Arktis blant «de mest forurensende og miljøødeleggende typer fossilutvinning».  

Fjorddumping truer samiske rettigheter
Boyd sier at samer og reindrift trues av inngrep fra gruver, vindkraft, vannkraft, kraftlinjer, toglinjer, hytteutbygging, turisme og påfølgende infrastruktur. Boyd nevner at vindkraftprosjektet i Davvi og Nussirs kobbergruve i Repparfjord, er spesielt bekymrende for samiske rettigheter. Han er overrasket over og kritisk til at Norge bare er blant fem land i verden som tillater dumping av gruveavfall i fjorder.

– Den norske praksisen med dumping av gruveslam i norske fjorder er hårreisende, og denne kritikken er med på å styrke kampen for rene fjorder. Naturvernforbundet står sammen med den samiske befolkningen mot nedbygging av natur, og inngrep som truer samiske rettigheter og miljøet, sier Lundberg.