Godsutvikling i revers

Aftenposten melder i dag om at NSBs godsselskap, CargoNet, kan bli nødt til å trappe ned godstrafikken på jernbane drastisk fordi banenettet er for dårlig. Ifølge CargoNet vil dette resultere i 100 000 flere trailerlass på veiene hvert år.

– Dette strider regelrett mot det politiske målet om å doble godstrafikken på jernbane, slik det er uttrykt i Nasjonal transportplan 2010–2019. Det er nærmest tverrpolitisk enighet om dette, men vi greier det likevel ikke. Vi trenger handling som flytter trailere vekk fra veiene og ikke motsatt. Flere trailere vil øke luftforurensingen, det vil gi økt støy og trafikkfare langs veiene i både by og land, og det vil gi økte CO2-utslipp, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Det norske banenettet består nesten utelukkende av 50–150 år gamle enkeltsporbaner, som ikke tilfredsstiller dagens eller morgendagens krav til pålitelighet, kapasitet og hastighet. Det største problemet nå er at jernbanen ikke kan tilby kundene et pålitelig og forutsigbart tilbud, siden banene ofte må stenges som følge av tekniske feil, ras, flom og andre problemer. Da taper toget i konkurransen om næringslivet godstransporter.

– Vi trenger både kortsiktige og langsiktige løsninger på problemet. Jernbanen har et stort investerings- og vedlikeholdsetterslep, og vi er nødt til å tenke framover slik at vi løser problemene også i et langsiktig perspektiv, sier Haltbrekken. Naturvernforbundet ber om:

1. Tilstrekkelige bevilgninger til jernbanen i statsbudsjettet for 2012 og fullt fokus på saken i Jernbaneverket, som har ansvaret for å drifte og bygge ut banenettet i Norge. Mye må gjøres for å bedre situasjonen på kort sikt.

2. En utbyggingsstrategi for jernbanen som innebærer at nye delstrekninger bygges ut uten at det forstyrrer togtrafikken på eksisterende spor. Vi opplever dessverre oftere at togtrafikken og godstrafikken på bane forstyrres av anleggsarbeid. Sammenhengende jernbaneutbygging over lengre strekninger vil redusere dette problemet fordi ny trase da kan bygges i større avstand fra eksisterende spor.

3. Fullt trykk på videre planlegging av framtidas jernbanenett mellom landsdelene i Norge. Høyhastighetsbaner for person- og godstog er nødvendig på flere strekninger for å få en pålitelig og konkurransedyktig infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet, som kan bidra til å flytte store transportmengder fra vei og luft til bane.

– Vi merker oss at foreløpig informasjon fra høyhastighetsutredningen peker i positiv retning og gir grunnlag for optimisme, avslutter Haltbrekken.