Hva er marine verneområder?

I Naturavtalen har Norge satt et mål om at minst 30 prosent av sjøarealene skal beskyttes gjennom verneområder. Men hva betyr egentlig marint vern?

ørn over hav og fjellGetty Images

I den globale naturavtalen har Norge og en rekke land satt et mål om at minst 30 % av klodens sjøarealer skal beskyttes gjennom verneområder eller liknende, effektive arealreguleringer i sjøen. Dermed er havvern for fullt satt på den politiske agendaen både internasjonalt og her hjemme.

Norsk miljøbevegelse mener at da må naturligvis også Norge bidra med å verne noen av våre sjøområder. Men hva ligger egentlig i begrepet “marint vern”?

Allerede i 2024 skal landene begynne å rapportere status for hvor langt vernearbeidet er kommet og hvordan planen er for å komme i mål på 30 % vern innen 2030. Regjeringen har lovet en stortingsmelding om dette før FNs naturtoppmøte høsten 2024. 

Juksevern eller ekte vern 

Akkurat som man ikke bør flatehugge i et skogvernområde eller tråkke oppi reirene på en freda fuglehekkeholme, finnes det visse grenser for hva som kan være lov i marine verneområder.

Verdens naturvernunion, en global sammenslutning av myndigheter og organisasjoner med naturvern som formål, har definert ganske tydelig hva som er greit og ikke i havets verneområder:

Industrielt fiske med store fartøy eller bunnslepende redskap er ikke kompatibelt med marint vern. Det betyr for eksempel at bunntråling, skjellskraping eller taretråling er ut. Store utslipp, bygging, ressursutvinning eller annet som direkte truer dyrene man vil beskytte i verneområdet er selvfølgelig heller ikke greit. Oppdrett, gruvedumping eller oljevirksomhet er neppe OK.

Enkelt, tradisjonelt kystfiske derimot, samt vanlig båtferdsel, dykketurisme og liknende kan være OK i verneområder, så lenge man farer nennsomt frem og det ikke truer verneformålet. 

Skuffende forvaltningsplaner for de norske havområdene

Nylig la regjeringen fram en forvaltningsplan for havområdene for de neste fire årene. Denne skuffer med lavt ambisjonsnivå.

– Vi står midt i en eskalerende klima- og naturkrise og det haster å følge opp naturavtalen. Da trengs det mer enn “utredninger og vurderinger”, mener Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen

Planen leverer heller ikke på etableringen av marine verneområder. Ifølge Naturavtalen skal 30 % av havet vernes som marine verneområder innen 2030.  

– Marine verneområder er vårt viktigste verktøy for å ta vare på livet i havet. Til tross for et glimrende faglig utgangspunkt, greier ikke regjeringen å peke på ett eneste område som de ønsker å verne.  Denne planen er en oppsummering av dagens politikk som vi vet er for lite, for treigt og for dårlig. De kunne spart seg for denne oppdateringen, mener Gulowsen.

Nødvendig når naturen er nedkjørt 

En grunnleggende forutsetning for hvorfor marine verneområder er interessante som forvaltningsverktøy, er erkjennelsen av at menneskers aktiviteter har påvirket naturen i havet i så stor grad at det er krise. Naturlige dyrebestander, naturtyper og økosystem er svekket, også i Norge.

Få steder langs kysten eller i åpent hav er upåvirket av utslipp, utvinning, fiske og utbygging. Ved å sette av visse arealer der sjønaturen får være mest mulig i fred vil den kunne reparere seg selv, bestandene gjenoppbygges og økosystemets funksjoner styrkes.  

Det finnes et mangfold av erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap fra både Norge og en rekke plasser i verden om at havvern virker. Innenfor marine verneområder vil det overraskende raskt vokse frem større og flere sjødyr og et friskere økosystem. Fisk og skalldyr i verneområdet vil få mer avkom, en økt rekruttering som også vil «lekke ut» og komme omkringliggende ikke-vernede sjøområder til gode. Havvernområder er dermed bra for både sjødyra, fisket og reiseliv. 

fisk og sjørstjerne OslofjordenErling Svensen
Bergkutlingen er en vakker liten fisk som trives godt på fjell fra grunt vann. Her hviler den på et vanlig korstroll (sjøstjerna).

Vern virker!

I Norge har vi i dag få eller ingen havområder som er permanent beskyttet fra menneskelig påvirkning, og vi har heller ingen såkalte nullfiskeområder hvor alt fiske er forbudt.

Hvorfor er det viktig for Naturvernforbundet å påpeke dette? Jo, fordi forskning viser tydelig at mange ulike typer marint vern virker og er bra for livet i havet, mens sterkt vern er aller best. Skal man få full effekt av å sette av marine verneområder må derfor minst noen av dem være strengt beskyttet. Det motsatte blir mange svakt beskytta områder som i realiteten da er «papirparker» eller juksevern. Eksempel på juksevern i havet er marine verneområder som bunntråles eller åpnes for mineralleting. 

Slik kan du få marint vern i ditt havområde 

Skal et marint verneområde være effektivt, må det altså beskytte livet i havet mot et vidt spekter av påvirkninger. I Norge trenger vi statlige vernevedtak etter både naturmangfoldloven (for eksempel nasjonalpark eller naturreservat) og havressursloven (fiskerifrie soner), men også kommunene kan bidra gjennom beskyttelse etter for eksempel Plan- og Bygningsloven og Havne- og farvannsloven. Marint vern fordrer tverrsektorielt samarbeid og god involvering av brukerinteresser. 

Gode grunner for å etablere marint vern  

Naturvernforbundet anbefaler som FNs naturavtale som en tommelfingerregel at 30 % av havområdene vernes, både globalt, nasjonalt og lokalt. Marint vern er positivt for både naturmangfold, fiskeri, økonomi og lokalbefolkning. Marint vern er en viktig ingrediens i en god havforvaltning. 30 % av havet vernes, mens man sørger for bærekraftig bruk i resterende 70 %.   

  • Livet i havet trenger noen plasser å være i fred, formere seg og kunne vokse opp trygt.  
  • Nullfiskesoner betyr mindre fiskemuligheter akkurat der, men ganske snart et overskudd av fangstmuligheter i områdene rundt.  
  • Marint vern styrker fiskebestander, bærekraftig reiseliv og lokal matauk. 
  • Et friskt og mangfoldig økosystem i sjøen gir motstandsdyktighet mot klimaendringer og forurensning. 
  • Det er lettere å holde godt fiskeri- og naturoppsyn innenfor bestemte områder enn overalt.