Klage på utslippsgrense i Oslofjorden

Naturvernforbundet har sendt inn klage på Klima- og miljødepartementets avgjørelse om utvidet utslippstillatelse for Chemring Nobel AS.

Fjord og sjø, forbud mot trålfiskeGetty Images/iStockphoto

Sprengstoff-fabrikken Chemring Nobel AS har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippene sine. Det tilsvarer et utslipp på 200 tonn årlig, og vil med det bli et av de største punktutslippene av næringssalter i Oslofjorden.

Dette er svært uheldig for både fjorden og fjordforvaltningen på et tidspunkt hvor belastningen må reduseres, og det er varslet strenge og dyre krav til blant annet kommuner og landbruk.

– Et utslipp av 200 tonn nitrogen årlig tilsvarer for eksempel de urensa utslippene fra en håndfull mellomstore oppdrettsanlegg eller om lag en firedel av alle dagens utslipp fra Oslo og Bærums befolkning via kloakkrenseanleggene. Et slikt stort punktutslipp vil gjøre det svært vanskelig å nå målene om en friskere fjord, satt i blant annet Tiltaksplan for Oslofjorden og de ulike vannforvaltningsplanene, påpeker Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen i klagen.

I Moss skal de bruke 2,26 milliarder kroner for å fjerne 250 tonn nitrogen fra kommunene Vestby, Moss og Råde. Tilsvarende innsats settes inn i andre kommuner. At denne fabrikken skal slippe billigere, underminerer all innsats i Oslofjorden.

Alvorlig miljøtilstand

Naturmangfoldloven krever en økosystemtilnærming og vurdering av den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for. For Oslofjorden er det totalbelastningen som forårsaker den dårlige miljøtilstanden.

I lys av den svært alvorlige miljøtilstanden må alle steiner snus for å unngå en ytterligere forverring dersom et slikt utslipp skal tillates i Oslofjorden. Naturvernforbundet savner undersøkelse og vurderinger av alternative driftsmetoder og tiltak, og etterlyser en vurdering av forurenser-betaler-prinsippet.

– Vi ber om at det gis vilkår som betyr at den samlede overgjødslingsbelastningen på Oslofjorden ikke øker som resultat av produksjonsøkningen, avslutter Gulowsen.

Er tankbåt et alternativ?

Naturvernforbundet har vært i kontakt med konsulent i Fjeld og Vann, som har vurdert at de volumer avløpsvann med nitrogen det er snakk om i denne tillatelsen, trolig kan fraktes på tankbåt til åpent hav eller kyststrømmen i Skagerrak, hvor belastningen av nitrogenutslipp vil være vesentlig mindre enn i indre Oslofjord.

En kysttankbåt har en kapasitet på 2000–13 000 dødvekttonn og vil derfor kunne frakte en tilsvarende mengde vann. For eksempel vil en tankbåt på 10 000 dødvekttonn vil kunne håndtere de årlige utslippsmengdene med omtrent 18 turer i året.

Equinor og andre aktører i offshorenæringen har i en årrekke samlet lavkontaminert oljeforurenset vann på tankskip til Danmark. I lys av den svært alvorlige miljøtilstanden i Oslofjorden må alle steiner snus for å unngå en ytterligere forverring dersom et slikt utslipp skal tillates, og Naturvernforbundet savner en undersøkelse og vurdering av tiltak som dette.