Fallunderlag

6 av 10 norske lekeplasser har plast på uteområdene. Naturvernforbundet er bekymret for den økende andelen kunstig materiale i uteområdene i barnehager og skoler.

lekeplass

Naturvernforbundet er bekymret for økt bruk av kunstige plastmaterialer til erstatning for naturlige materialer på idrettsbaner og som fallunderlag på lekeplasser, i lokalmiljø, på skoler og i barnehager. Det er et stort problem med lekkasje av mikroplast til naturen ved bruk og slitasje av disse. En betydelig andel av det som forsvinner ut i naturen fra disse underlagene er i tillegg tungmetaller og miljøgifter.

Det er kritisk at man per i dag ikke vet hvor stort omfanget av lekkasjene er eller hvor store miljøkonsekvenser dette potensielt gir. Myndighetene har for dårlig oversikt og en altfor svak regulering på området. Vi ser dette som spesielt truende for utslipp til elver og hav, så vel som for helsen til barn, jordsmonnet og dyrliv lokalt. Naturvernforbundet er bekymret over at «føre var»-prinsippet er satt til side og at man i dag ikke tar hensyn til de fremtidige miljøkonsekvensene bruken av disse underlagene kan føre til.

Gjennom en undersøkelse utført på prøver fra 9 ulike lekeplasser fant vi 110 ulike kjemiske forbindelser, blant annet prioriterte miljøgifter som klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere.