Rettferdig grønn omstilling

Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever mer enn å kutte utslipp, det handler også om det samfunnet vi vil skape. En plan for hvordan vi skal få til en rettferdig og grønn omstilling må derfor stå sentralt i norsk klimapolitikk.

En rettferdig omstilling er nødvendig for å sikre folkelig støtte til et grønt skifte i Norge. Dette betyr at omstillingen til et lavutslippssamfunn må være både sosialt og geografisk rettferdig, og samtidig ta hensyn til naturen. Omstillingen må dermed gjøres gjennom en demokratisk prosess som bevarer nåværende og fremtidige arbeideres rettigheter, og som sikrer gjenbruk av ressurser og arealer.

Sammen med miljøbevegelsen, fagbevegelsen og kirken jobber Naturvernforbundet for en rettferdig og grønn omstilling med klimaløsninger nedenfra. Dette gjør vi gjennom alliansen Broen til framtiden. Alliansen har et særlig fokus på en nødvendig utfasing av olje og gass, og hvordan politikken kan sikre at omstillingen blir rettferdig.  

Hva mener Naturvernforbundet?

Omstillingen må være grønn – natur og klimakrisen må ses i sammenheng. Vi kan ikke ha et grønt skifte på bekostning av naturen. 

Omstillingen må være rettferdig. Det er viktig å sikre deltakende prosesser i det grønne skiftet, samt gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser.

Vi må prioritere våre knappe ressurser riktig. For eksempel så må løsninger med lavt forbruk av kraft og areal prioriteres.  

Norge har et godt utgangspunkt for å skape en rettferdig og grønn omstilling, men dette krever at vi har en plan.

Vi trenger økt samarbeid for rettferdig grønn omstilling

Naturvernforbundet jobber for økt samarbeid for en rettferdig grønn omstilling gjennom alliansen Broen til framtiden. Målet er å skape en rettferdig grønn omstilling, med slagordet Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå! Samarbeidsalliansen ble opprettet i 2013, og teller nå nesten 20 organisasjoner. Alliansen legger til rette for samarbeid gjennom blant annet konferanser og rapporter.

I alliansens nyeste rapport «Rettferdig Grønn omstilling» ser vi på hvilke konsekvenser en utfasing vil få for sysselsatte i olje- og gassnæringen og hvordan vi kan møte utfordringene som oppstår. Rapporten slår fast at en rettferdig omstilling krever politiske tiltak for at arbeidstakere og lokalsamfunn, som er spesielt sårbare når oljeproduksjonen fases ut, sikres trygge og meningsfulle jobber. Denne grønne omstillingen må skje gjennom rettferdige, deltakende prosesser. 

Alliansen Broen til framtiden

Naturvernforbundet jobber for økt samarbeid for en rettferdig omstilling gjennom alliansen Broen til framtiden.

Les mer her

Hva betyr en rettferdig omstilling?

Begrepet omfatter en rekke ulike hensyn, men kort sagt mener vi at Norge i overgangen til et lavutslippssamfunn også må ta hensyn til grupper som blir spesielt berørt. Ofte brukes begrepet om behovet for trygge og meningsfulle arbeidsplasser i omstillingen. I enkel betydning kan man si at rettferdig omstilling handler om:

  1. Hensyn til sosial og geografisk rettferdighet i omstillingen
  2. Hensyn til grupper som blir spesielt berørt i omstillingen
  3. Å sikre reelle muligheter for medvirkning i debatt og beslutningsprosesser    

Rettferdig omstilling i Norge

I Norge har vi veletablerte kanaler for partssamarbeid mellom NHO, LO og regjeringen for å ivareta hensynet til en rettferdig omstilling. Regjeringen har også etablert et eget råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet innenfor rammen av Norges klimamål. Samtidig kan det være en svakhet at miljøorganisasjoner ikke er representert i disse foraene for å sikre at omstillingen også er grønn og ikke går på bekostning av naturen.

Rettferdig omstilling internasjonalt

Internasjonalt har fagbevegelsen fremmet krav om rettferdig omstilling – kjent som Just Transition – i mange år. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har retningslinjer om arbeidstakeres medvirkning og samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å ivareta hensynet til en rettferdig omstilling. Det var fagbevegelsen som sikret at behovet for rettferdig omstilling ble inkludert i Parisavtalen i 2015.

Kilde: Klimautvalget 2050

Rettferdighet i utfasing av olje og gass

Olje og gass er en av de viktigste næringene i Norge. Samtidig er vi nødt til å fase ut alle fossile energikilder som olje og gass i årene frem mot 2050 for å løse klimakrisen. Derfor står Norge foran en stor omstilling i årene fremover.

I Norge snakker vi om rettferdig omstilling uten vedtak om utfasing av olje- og gassproduksjonen. En styrt utfasing vil gi økt forutsigbarhet. Både fordi bedrifter og investorer da vet hva de må forholde seg til. I tillegg blir det lettere å legge til rette for de tiltakene som trengs for å sikre en rettferdig omstilling for hele samfunnet. Mangel på en plan kan koste samfunnet vårt dyrt, både samfunnsøkonomisk og sosialt.   

Derfor må vi ha en plan for utfasing

Norge har gode forutsetninger for å klare oss bra i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Men for å klare dette og få til en rettferdig, grønn omstilling av samfunnet trenger vi en plan

Les mer her

Aktuelt