Listhaug: Mer skogsbilvei – mindre natur!

Landbruksminister Sylvi Listhaug gjør skobruksnæringen enda mindre bærekraftig ved å foreslå forskrifter som vil føre til reduserte miljøhensyn i skogen. Naturvernforbundet og Sabima advarer nå sterkt mot ødeleggelsen av skogene våre i et felles høringssvar.

skogsvei bil ødeleggelse

Skogbruket høster fornybare ressurser og er en viktig næring. Samtidig utøver næringen et svært stort press på naturen og er ikke bærekraftig slik den driver i Norge i dag. Sylvi Listhaug planlegger nå nye forskrifter som vil svekke miljøhensyn og gjøre skognæringen enda mindre bærekraftig. Dette advarer Naturvernforbundet og Sabima sterkt mot i et felles høringssvar.

– Landbruks- og matdepartementets (LMD) forslag til  forskrift om landbruksveier og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak er dårlig nytt for artene som har skogen som levested, konkluderer Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet. – Vi må minne om at det er i skogen de fleste rødlista artene og naturtypene finnes. Halvparten av de trua artene har skogen som leveområde. Hele 19 naturtyper i skog er truet. 1406 utrydningstruede arter er negativt påvirket av skogbruk. Den største truslene mot disse artene, er skoghogst, understreker Håpnes.

Naturvernforbundet og Sabima mener det er ekstra ille at LMD foreslår å utvide forskriften til å gjelde flere typer veier og gjøre det lettere å få tillatelse til å bygge slike veier.

– Vi mener forskriftsendringene går i retning av et farlig frislipp i sektoren. Det undergraver både naturmangfoldet, friluftslivet, klimaet og skogbrukets omdømme. LMD ignorerer dessverre at de har et viktig ansvar for miljøet i sin sektor, mener Arnodd Håpnes.

Aller verst er trolig forslaget om å fjerne hensynet til inngrepsfri natur, som det blir stadig mindre igjen av i Norge, mener Håpnes.

– Natur som er lite preget av tyngre tekniske inngrep og som er vanskelig tilgjengelige, er gjerne den som inneholder stort naturmangfold og gammel skog. Dette er natur som bør bevares både av hensyn til naturmangfold og klima. Denne lite berørte naturen har også stor verdi som friluftsområder og som en del av det norske landskapet, Sier Håpnes. 

Listhaugs forslag går tvert imot Regjeringens satsning på økt skogvern.LMD begrunner liberaliseringene blant annet med hensynet til klimaet. 

– Å liberalisere skogsbilveibygging innebærer i praksis at staten subsidierer ødeleggelse av potensielt verneverdige områder. Det er et skritt i helt feil retning. Det er også oppsiktsvekkende etter at flere instanser har oppfordret til å bli kvitt miljøfiendtlige subsidier, blant annet Økosystemtjenesteutvalget i sin rapport fra i fjorÅ kalle dette for «kliamtiltak» er et forsøk på grønnvasking som gjøres uten faglig dekning, sier Håpnes. –  Vi ber derfor om at Landbruks- og matdepartementet revurderer sine forslag og erstatte disse med miljøtiltak som er reelle og som reduserer skogbrukets allerede negative påvirkning på arter og natur i Norge.