– Naturens verdier må kartlegges

Miljøminister Tine Sundtoft fikk i dag overlevert et krystallklart budskap fra 18 organisasjoner: Det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur.

Miljøminister Tine Sundtoft kunnskapsløftPicasa

Kun et av fire antatt verdifulle naturområder er kartlagt for hvilke arter og naturtyper som finnes der. En bred allianse av arbeidslivs-, arbeidstager-, frilufts- og miljøorganisasjoner ber nå om at regjeringen prioriterer et kunnskapsløft for naturen ved å finansiere en kartlegging av all natur som antas å være verdifull.

– Med et slikt løft kan vi få på plass informasjon om hvor vi har natur som er spesielt viktig for å bevare biologisk mangfold, og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Det vil gjøre det lettere for både utbyggere, kommuner og andre myndigheter å ta hensyn til trua arter og andre viktige naturverdier, skriver organiasjonene i brevet, som ble overlevert Miljøminister Tine Sundtoft i dag.  

Et solid kunnskapsgrunnlag vil også gi raskere beslutninger i byggeprosesser og færre konflikter mellom utbyggere, kommuner og naturforvaltning. Når verdifull natur blir kjent sent i planleggingen eller etter at byggeprosjektet er i gang, medfører det nesten alltid forsinkelser og ekstra omkostninger til endrede planer eller avbøtende tiltak. Forsinkede prosjekter gir ofte tap tilsvarende mange ganger hva det ville ha kostet å kartlegge naturverdiene godt på forhånd. Derfor mener organisasjonene at et kunnskapsløft for naturen er en god investering. 

– Vi ber regjeringen bevilge i overkant av 700 millioner kroner fram til 2020 til et kunnskapsløft for norsk natur. Med dette kan vi i løpet av noen år fullføre naturtypekartleggingen som allerede er igangsatt gjennom Naturbase – databasen hvor all informasjon om verdifull natur skal ligge tilgjengelig for alle. Et kunnskapsløft bør i første omgang prioritere pressområder knyttet til store, nasjonale, arealkrevende og konfliktfylte planer, som for eksempel nasjonal transportplan, skriver organisasjonene i sitt brev.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, mener dette er en viktig måte å redusere naturødeleggelse på.

– Naturen har både en egenverdi og yter oss livsnødvendige tjenester, og vi er forpliktet til å bevare naturmangfoldet, sier Haltbrekken, som var med på å levere brevet til Sundtoft i dag.