Naturvernforbundet mobiliserer til kamp for naturen i nord

Naturvernforbundet åpner nå regionkontor i Tromsø med egen nordområdekoordinator.

– Presset på naturen og ressursgrunnlaget i nord er stort. Oljeselskapene ser smeltende is som en mulighet til å bore etter olje og gass stadig lenger nord. Gruveindustrien planlegger virksomhet som kan gi alvorlig miljøskade i de fiskerike fjordene eller på vidda. Og det søkes om kraftutbygginger som gir store konsekvenser for naturmangfoldet. Samtidig øker motstanden.  Et flertall i befolkninga ønsker ikke oljeboring på fiskefeltene, sier nytilsatt nordområdekoordinator Geir Jørgensen.

Mandag 18. februar åpnet Naturvernforbundets nordområdekontor.
– Vi skal mobilisere mot oljeindustriens råkjør for å få boret etter olje i vårt felles matfat på fiskebankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 23. februar arrangerer vi sammen med Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og Natur og Ungdom en vardebrenning for å markere vår motstand. Utover året blir kampen mot å bruke de fiskerike fjordene her nord som avfallsplass for gruveindustrien viktig, sier Jørgensen.
–  Vi ser en miljøfiendtlig næringsutvikling på tvers av natur og friluftslivsinteressene i våre nordligste fylker, sier leder i Naturvernforbundets regionstyre i nord, Erling Solvang. Oljeindustriens aggressive kampanje for tilgang til våre mest sårbare havområder er bare ett av flere eksempler på denne utviklingen. Vår stemme må heves i beslutningsprosessene og vi styrker nå organisasjonen slik at hensynet til natur og miljø vektlegges i større grad, sier Solvang. Hovedoppgaven for nordområdekoordinatoren er å styrke lokal- og fylkeslagenes arbeid i tillegg til kontakt mot myndigheter, organisasjoner og media.    
Men det er ikke bare livet på bunnen av fjordene gruveindustrien truer. Store avfallsplasser på vidda kan true levegrunnlaget for reinen. Det er store paradokser i regjeringens og næringslivets planer. – Med hvilken rett kan for eksempel myndighetene kreve tvangsslakt av rein på grunn av arealmangel hvis områdene samtidig åpnes for internasjonal gruveindustri, dynamitt og bulldozere? Reintallet må ned til et økologisk bærekraftig nivå, det er både reindriftsnæringa, sametinget og vi naturvernere enige om.  Men da kan vi ikke tillate at det pågående mineraljaget parkerer hele prosessen, sier Jørgensen

Vassdragsvern
Sentralt i nordområdeoffensiven står en tett oppfølging av de mange utbyggingssøknadene for vind og vannkraftverk. – Det er store konflikter med miljø og friluftslivsinteressene i mange av søknadene, sier styremedlem i Naturvernforbundet i Troms, Ragnhild Sandøy.
Akkurat nå trues de store naturverdiene i Ullsfjordvassdraget i Troms av ei utbygging vi mener er i strid med naturmangfoldsloven, sier Sandøy.