Naturvernforbundet – om fiskeoppdrett

Dagens oppdrettsnæring er ikke bærekraftig og vi etterlyser strengere rammer for næringa. Oppdrettslaksen må snarest inn i utslippsfrie anlegg.

Getty Images/iStockphoto

• Vi krever at oppdrettsanlegg i åpne merder forbys fra og med 1. januar 2025.

• Regjeringen bør på nytt vurdere grunnrenteskatt, som var foreslått i 2019. Det kan være aktuelt å vurdere noe lettelse i slik skatt parallelt med at eiere bygger lukkede anlegg som er rømningssikre og uten forurensende utslipp

• Stans i etablering av flere anlegg inntil miljøproblemene er løst og konsekvensene ved nye anlegg er kartlagte, slik at nye problemer unngås.

• Viktig at lukkede anlegg erstatter de åpne, ikke kommer i tillegg.

• Overgang til anlegg som ikke forurenser. Forutsetter at anleggene faktisk renser vannet før utslipp. Utslipp av tamfisk er forurensning.

• Terskelfjorder, fjorder med lakseførende vassdrag, ved rekefelt og gytefelt for villfisk må prioriteres ved overgang til forurensningsfrie anlegg.

• Skagerak er sterkt truet av overgjødsling og må beholdes som oppdrettsfri sone.

• Alternativene fra åpne merder vil medføre økte kostnader. Som alle andre næringer må også denne om at de selv bekoste tiltak som sikrer miljø og helse. Konsesjonskostnadene kan justeres for å realisere utslippsfrie anlegg.

Naturvernforbundet sier nei til anlegg i områder med arealkonkurranse med tradisjonell fiske, bærekraftig reiseliv, verneområder eller truede arter. Også gytefelt og rekefelt skal prioriteres foran oppdrettsanlegg.

Naturvernforbundet støtter revisjonen av forurensingslovverket med skjerpede krav overvåking av miljøgifter. Vi er skeptiske til at forskriftene bare skal gjelde få nautiske mil fra land og mener de bør gjelde generelt inntil egne forskrifter for havområdene er på plass.

Det omfattende rovfisket av rensefisk må reguleres slik at både nok føde til villfisk og at rensefiskenes velferd sikres

Les også uttalelse vedtatt på Landsmøtet 2021: Redd fjordene og villfisken