Norsk natur ved en korsvei

Tap av naturmangfoldet er et av de aller største problemene vår verden nå opplever. Derfor må norsk næringsliv gjøre tiltak, skrev fagrådgiver Lene Liebe i Naturvernforbundet i dette debattinnlegget, som sto på trykk i VG 22. juli 2011.

Norge har problemer med å ta vare på naturen. Over 4000 arter er truet eller nært truet, og områder med urørt natur har minsket med over 6000 km2 de siste 20 årene. Til tross for fagre løfter og gode målsetninger peker mange piler nedover. Nå må regjeringen sørge for at vi følger de internasjonale forpliktelsene vi har gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold. På et konvensjonsmøte i Nagoya i fjor høst ble det vedtatt en plan for hvordan det internasjonale samfunnet skal redde naturmangfoldet. Den sier at det skal gjøres tiltak for å stanse tap av biologisk mangfold for å sikre at økosystemene i 2020 er velfungerende og leverer nødvendige tjenester for folk. I tillegg ble det vedtatt 20 målsetninger som sier hva som skal gjøres. Nå haster det med å finne ut hvordan Norge skal følge opp.

Hvorfor norsk natur stadig blir fattigere er ikke et mysterium.  I beslutning etter beslutning blir vår forpliktelse om å overlevere en rik natur til kommende generasjoner underordnet hensynet til kortsiktig økonomisk og politisk gevinst. Vi kan godt være konkrete. Store deler av norsk næringslivet tar i dag ikke tilstrekkelig hensyn til naturen. Skognæringen kan ikke fortsette å hugge de mest verdifulle skogene, oljenæringa må slutte å forurense havet, det må bli en slutt på at luksushytter spiser opp villreinens leveområder, og på at havbruksnæringen får påvirke havene på samme måte. Vi kan ikke fortsette i samme spor, rett og slett fordi det ødelegger naturen rundt oss.

Det er heller ikke noe hokuspokus som skal til for å stoppe problemene, men det krever politisk mot. Gjennom å følge de internasjonale målene vil vi se at noen ting må gjøres annerledes. For eksempel må det vernes mer skog, og det må skje færre inngrep i sammenhengende naturområder. En annen av målsetningene vi skal følge er at det ikke lenger skal gis subsidier til aktiviteter som ødelegger naturen. I praksis for Norge betyr dette blant annet at støtten til å bygge skogsbilveier inn i urørte områder må avvikles.

Tap av naturmangfoldet er et av de aller største problemene vår verden nå opplever. Nå må ikke den norske regjeringen sette oss i en situasjon der vi kjenner løsningene, men ikke makter å gjennomføre dem.

Lene Liebe, Fagrådgiver naturmangfold, Naturvernforbundet