Ny nasjonal transportplan

Regjeringen skal neste år legge fram en ny nasjonal transportplan (NTP), denne gangen for perioden 2025–2036. Som ledd i dette har en mengde dokumenter vært på høring, og Naturvernforbundet har avgitt uttalelse.

Espen Mills

– Gjeldende NTP er allerede utdatert. Det er derfor helt riktig at det lages en ny plan, og den må bli verktøyet som gjør at transportsektoren innretter seg etter Parisavtalen, den internasjonale naturavtalen og andre viktige miljø- og transportmål, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Allerede i dag brukes det store summer på å bygge ut infrastruktur i Norge. Vi er vitne til store naturinngrep fra store motorveiutbygging, og planene for ytterligere utbygger er enorme. Samtidig er det et stort behov for å ta vare på de veiene og jernbanene vi allerede har.
– Dette krever betydelige omprioritering av pengene, vekk fra utbygging av store motorveier og over til vedlikehold og utbedring i hele landet, men også til tiltak som vrir transporten over på energi- og arealeffektive transportløsninger. For å få til dette trengs det tydelige mål som samfunnet må forholde seg til, påpeker Gulowsen.

Ny teknologi er viktig for å løse miljøutfordringene, også i transportsektoren. Men det er knapphet på fornybar, klimavennlig og bærekraftig energi. Transport gir også mange flere miljøutfordringer enn de som skyldes utslipp fra eksospotta.
– Det holder ikke å bare bytte ut ett drivstoff med et annet. Vi må begrense transportomfanget med blant annet god arealplanlegging. Og vi trenger flere virkemidler som flytter blant annet godstransport fra vei til sjø og bane og flytransport over til tog. Å få flere til å gå og sykle framfor å kjøre bil er også svært lønnsomt for samfunnet, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.