Palmeolje i biodrivstoff uakseptabelt

NRK har brakt nyheten om at biodrivstoff som selges i Norge, inneholder palmeolje i store mengder. Bruken av biodrivstoff har økt etter at Stortinget nylig reduserte avgiftene og innførte strengere krav til omsetning av biodrivstoff.

– Å ødelegge regnskog og slippe ut store mengder CO2 på den måten er ingen løsning på klimautfordringene i transportsektoren i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Debatten om de miljømessige og sosiale utfordringer som følge av mer bruk av biodrivstoff er ikke av ny dato.

– Det er vel kjent at mer biodrivstoff kan bety økt press på matressurser og regnskog. Det er derfor litt overraskende at Stortinget har vedtatt økt bruk av biodrivstoff uten å sørge for strenge krav som hindrer bruken av palmeolje, påpeker Haltbrekken.

– Biodrivstoff er en liten del av løsningen
Diskusjonen om biodrivstoff er veldig aktuell nå som regjeringen skal legge fram en ny transportplan neste år. Særlig Statens vegvesen og Avinor ser for seg betydelig økte bruk av biodrivstoff, som en måte å senke klimagassutslippene fra biler, lastebiler og fly på.

– Biodrivstoff er en liten del av løsningen. For å sikre at biodrivstoffet ikke gir høye klimagassutslipp eller er miljømessig skadelig på andre områder, er det primært våre egne avfallsressurser som bør brukes som råstoff. Slike ressurser må utnyttes, men potensialet er ikke så stort. De vil kunne dekke om lag 5–10 prosent av dagens drivstoffsalg i Norge. Hovedstrategien må derfor være å dempe energibehovet. Da kan vi ikke ha en transportpolitikk som betyr flere veier og rullebaner og dermed enda mer trafikk og høyere drivstoffbehov, understreker Haltbrekken.

– Bane, buss, sykkel, arealplanlegging samt gods på båt og tog er viktige deler av løsningen, for å redusere klimagassutslipp, luftforurensing og støy samt dempe behovet for matjord og natur til transport. Også elbil vil være et godt alternativ for mange, som gir lavere utslipp. Men vi må unngå at det oppstår en trafikkvekst som nuller ut de positive effektene. Jo mindre drivstoff transportsektoren trenger, jo større vil andelen klimavennlig og bærekraftig biodrivstoff kunne bli, påpeker Haltbrekken.

Etterlyser tøffere grep
Naturvernforbundet etterlyser tøffere grep for å hindre en fortsatt vekst i vei- og flytrafikken og forventer at Stortinget legger om skatter og avgifter i grønn retning.

– Det er viktig at den kommende nasjonale transportplanen setter bom for nye veier og rullebaner som vil gi økt trafikk. Samtidig trenger vi flere og mer virksomme grønne avgifter. Den vedtatte flyavgiften er et viktig skritt i riktig retning, som må følges opp med flere grep. En del av de økte inntektene staten får av grønne avgifter, må gå til å gi folk frihet til å reise på en mer miljøskånsom måte. Kraftig satsing på tog, buss, bane og sykkel er viktig, understreker Haltbrekken.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil nå be Miljødirektoratet se på saken med palmeolje i biodrivstoff.

– Det er bra. Kriteriene for biodrivstoff må skjerpes. Bruk av palmeolje må umiddelbart bli forbudt. Om nødvendig må kravet om økt bruk av biodrivstoff legges på is. Videre må det også stilles strengere krav til norske ressurser, for å unngå at det oppstår høye CO2-utslipp som følge av hogst av skog her hjemme som råstoff for biodrivstoff, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.