Viktig salamanderdam rasert

– Anmelder Vestby kommune

Liten salamander, salamanderdam rasertphototrip/Istockphototo

Publisert 16.05.2022 av Tor Bjarne Christensen

Naturvernforbundet har politianmeldt Vestby kommune for å ha ødelagt et område rundt en viktig salamanderdam i Vestby. Kommunen vil flytte dammen, som er en av landets ti viktigste leveområder for amfibier, for å gjøre plass til et næringsområde. Dette endte med en rasert salamanderdam.

– Dette er uhørt, og et klart brudd på plan- og bygningsloven, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

«Området er lagt flatt, vegetasjon er fjernet og kvernet opp eller skadet, og store maskiner har klemt i stykker overvintringsplassene til flere fredete rødlistearter av amfibier. Etter hva vi har brakt på det rene ble arbeidene utført sist vinter, uten tillatelse etter plan- og bygningsloven», står det i anmeldelsen som Naturvernforbundet sendte 11. mai i år.

Naturvernforbundet påpeker at det utførte inngrepet er i strid med plan- og bygningsloven. Det er i tillegg utført uten nødvendig tillatelse. Dammen huser amfibier som frosk og padde, spissnutefrosk, liten og stor salamander. To av amfibiene står på den norske rødlisten, stor salamander som «nær truet» og spissnutefrosk som «sårbar».

Dam
Slik ser området rundt salamanderdammen ut etter inngrepene.

«Denne type adferd bør ikke få bli stående og sette presedens for senere kommunal forvaltning. Og vi vurderer at tiltak som i praksis ødelegger svært viktige biotoper før de er vurdert i forhold til Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven, Viltloven og Vassdragsloven er lovstridige og bør anmeldes». Dette står det i anmeldelsen fra Naturvernforbundet, som ber om at ulovlige arbeider blir stoppet og at saken blir gjenstand for politietterforskning.

Striden om viktig salamanderdam

I 2011 brukte Vestby kommune flere hundre tusen kroner på å anlegge en ny salamanderdam. Naturvernforbundet hadde oppdaget at det bodde stor salamander i en dam som skulle ødelegges av et næringsområde. Etter mye jobb klarte man å flytte de rødlistede amfibiene over i en nyanlagt dam noen hundre meter unna.

Kommunen bygget næringsområdet og den nye dammen ble til en av Norges ti viktigste amfibielokaliteter. Dette er på grunn av at den inneholder fem av seks amfibiearter. Flyttingen var en stor suksess. Men så kom det altså planer om å utvide næringsparken. Kommunen bestemte da for å flytte amfibiene enda en gang. Der hvor det sist gang fantes et passende fuktig sted å anlegge ny dam, er det nå bare steinete skråning som er aktuell.

Truls Gulowsen som holder en salamander
Slik så det ut da Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen besøkte området i fjor sommer.

Flere biologer nekter å være med på flytteprosjektet. De mener at nyetableringer er et stort sjansespill, dyrt og den nye lokaliteten ikke er god nok. At det gikk bra sist, betyr ikke at det er enkelt å gjøre på nytt.

– Etableringen av denne dammen har vært en fantastisk suksess.  At Vestby kommune nå har ødelagt området rundt dammen for å lage enda mer grusplasser og lagerbygg, er helt hårreisende, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet mener likevel at det ikke er for sent å redde salamanderdammen.

– Selv om områder rundt dammen nå er sterkt skadet, utgjør dammen og området rundt fortsatt et verdifullt leveområde for truede amfibier. Om området får være i fred og gro igjen på nytt, vil mange salamandere kunne overleve. Det er all grunn til å bevare dette området selv etter raseringen, presiserer Gulowsen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.05.2022