Skuffende om natur

Stortingsmeldinga Natur for Livet, som ble lagt fram fredag, skulle blitt Norges handlingsplan for hvordan vi skal stanse tapet av naturmangfold innen 2020. Naturvernforbundet mener dette var en skuffende og blodfattig julegave, for her er det få konkrete tiltak og mye prat

Grønn skogMona Maria Loberg

– Vi forventet at regjeringen skulle identifisere hovedtruslene mot naturmangfoldet og ikke minst de mest effektive tiltakene for å stanse tapet av naturmangfold, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
– Samtidig burde den hatt ambisiøse og forpliktende mål for alle typer natur og alle sektorer i samfunnet, i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Svært mye av dette mangler dessverre, sier Haltbrekken. Han mener Stortinget nå får en svært viktig jobb med å sikre den norske naturarven.

– Regjeringen legger opp til vurderinger, evalueringer, utredninger og kunnskapsinnhenting, men det vi trenger er konkrete tiltak som virkelig monner. Blant annet mangler det konkrete mål for skogvern, selv om et flertall på Stortinget viser til at forskerne mener at minst  10 % av den produktive skogen må vernes.
Meldingen varsler en ny evaluering av skogvernet, men det trenger vi ikke fordi vi har allerede kunnskap nok til å vite hvor utfordringene ligger.
– Det vi trenger er tydelige mål, penger og fortgang på verneprosesser, og da kunne Regjeringen enkelt ha synliggjort et ambisjonsnivå om 10% skogvern innen 2020, sier Haltbrekken. 

Det er noen positive incentiver, og ambisjonene om mer treffsikker naturforvaltning er bra og viktig. Det skal også  vurderes å opprette en ordning med frivillig vern av vassdragsnatur, og det er meget kjærkomment i disse dager hvor stadig flere og større elver igjen blir vedtatt utbygd. Det står at Regjeringen vil arbeide for at verneverdiene i vernede vassdrag opprettholdes eller eventuelt gjenopprettes der det viser seg at negative påvirkninger har forringet verneverdiene. Dette er viktig, men det skulle jo også bare mangle om ikke Klima- og Miljødepartementet ville arbeide for å bevare vernet natur, sier Haltbrekken.

Nå blir det i stor grad opp til Stortinget å definere ambisiøse mål og tiltak for å bevare vår fantastiske natur i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Her må Stortinget gjøre den store og viktige jobben fordi Regjeringen har feilet, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.