Statsbudsjettet må ta naturen på alvor

Norge har ikke nådd ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020. Statsbudsjettet må løfte innsatsen for norsk natur.

hummer

Målene har ikke blitt fulgt opp. Det skyldes i stor grad manglende tiltak og gjennomføring. Store ord har ikke i tilstrekkelig grad blitt fulgt opp av bevilgninger i praksis.

Taper stadig flere naturområder

Naturkrisa akselerer, og vi taper stadig flere naturområder og viktige levesteder for både vanlige og truede arter. Vi raserer selve grunnlaget for vår eksistens, men regjeringen innser ikke alvoret når de møter krisa med enda flere skadelige subsidier, og dårligere naturpolitikk. Solberg-regjeringen klarer ikke å stanse tapet av natur, mislykkes med å beskytte viktige naturområder, henger etter med vern av hav og skog, og evner ikke å se natur og klima i sammenheng.

– Naturkrisen eskalerer, og regjeringen må nå møte dette med betydelige naturvernmidler på statsbudsjettet, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Avtale må få følger

Forrige uke signerte Erna Solberg, sammen med 63 andre av verdens statsledere, avtalen «Leader’s Pledge for Nature» hvor Norge forplikter seg til å ta naturkrisa på alvor og gjennomføre meningsfylt handling for å stanse tapet av natur. Naturvernforbundet mener at dette må få konkrete følger for statsbudsjettet som legges fram på onsdag.

I tidligere statsbudsjett har naturvennlige tiltak fått svært lite midler, og har dermed blitt dårlig fulgt opp både i departement, direktorat og kommuner. Det har dessuten blitt gitt store subsidier til flere miljøskadelige tiltak, som for eksempel hogst i vanskelig terreng og gjødsling av skog. I tillegg har regjeringen gjort en rekke endringer på lover og forskrifter og den har liberalisert naturforvaltningen de siste årene, noe som fører til en betydelig svekkelse av hensynet til verdifull natur og artsmangfold.

– Hvis regjeringen mener alvor med sin lovnad om å ta naturkrisa på alvor, må dette vises i statsbudsjettet, sier Lundberg. – Ellers blir det enda en gang bare ord og ingen handling.

Lover handling, vi følger med

I «Leader’s Pledge for Nature» har statslederne lovet nettopp handling: “Når vi støtter dette løftet om naturen, forplikter vi oss ikke bare til ord, men til meningsfull handling og gjensidig ansvarlighet for å takle den globale nødsituasjonen,” står det i avtalen.

– Vi kommer til å følge nøye med på hva regjeringen og Stortinget gjør i budsjettet. Norge har i likhet med andre land feilet i å nå naturmålene for 2020, og vi forventer at regjeringen nå holder det den har lovet og setter inn reelle ressurser for å løse utfordringen, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet, Hanna Nyborg Støstad.

Budsjettposter som bør økes dramatisk inkluderer for eksempel skogvern, marint vern, restaurering av myr og andre viktige naturtyper, arbeid med prioriterte arter og utvalgte naturtyper, forsterkning av miljøkompetanse i kommunene og energieffektivisering gjennom Enova. I tillegg må det bevilges mer penger til biologisk god kartlegging og overvåking av natur, betydelig styrking av vannressursforvaltningen og forsterkning av kampen mot all miljøkriminalitet.