Sterkt kritiske til Tolga kraftverk

OED vil gi konsesjon for utbygging av Tolga kraftverk. Naturvernforbundet vil fortsatt arbeide for at utbyggingsplanene skrinlegges. – Vi ønsker et snarlig møte med Olje- og energiminister Tord Lien for å be han om å stanse prosjektet , sier Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.

FossIvar Øyan

Tolga er det siste lange uberørte elvestrekningen av Glomma, et elveløp som tilbyr både vakker natur og et verneverdig landskap. 

– Vi redder ikke klimaet med å ødelegge enda mer verdifull natur. Vi mener også at en utbygging av Tolga kraftverk vil bryte med Naturmangfoldloven på flere sentrale punkter, sier Arnodd Håpnes, fagrådgiver i Naturvernfobrundet. 

Naturvernforbundet er sterkt kritiske til at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ikke vektlegger hensynet til natur nok i denne saken. Innstillingen fra NVE medfører oppdemming av elva og redusert vannføring på en strekning på 12 kilometer samt enorme massedeponier. Det kommer tilreisende fra både regionen, Norge og Europa for å fiske i Tolga, og inntektene fra fisketurisme vil trolig være av større betydning for kommunen, enn inntektene fra den foreslåtte kraftutbyggingen.

– Særlig mener vi det utvises manglende hensyn til rødlista arter og naturtyper. I tillegg mangler hensyn til sumvirkninger på økosystem- og landskapsnivå, slik NML og KU-forskriften krever, sier Arnodd Håpnes. 

Flere prioriterte og rødlistede naturtyper og arter vil bli skadelidende av den foreslåtte utbyggingen. Det er en stor svakhet ved konsekvensutredningen at rødlista for naturtyper, konsekvenser for flere verneområder, og vurdering av den samlede belastningen på Glomma ikke er tatt med.

– Dette er en utbygging der naturen blir den store taperen og som kamufleres som et klimatiltak.  Selv om NVE gir anbefalinger om spesielle hensyn til fisk og fiskevandringer, så oppfatter vi dette som sandpåstrøing for å gi inntrykk av at prosjektet skal bli bedre enn faktisk tilfelle, fortsetter Håpnes.

Tolga dette er den siste lengre uberørte strykstrekningen i hele Glomma, som i tillegg er en av de få strekningene med selvreproduserende fiskebestander. Konsekvensene av utbyggingen vil bli betydelige for fisk, friluftsliv og sportsfiske. 

– Ettersom store deler av Glomma allerede er utbygd, og dette er den siste lengre uberørte strekningen med store naturverdier, tilsier naturmangfoldlovens § 10 at det ut i fra hensynet til den samlede belastningen ikke bør gis konsesjon til den omsøkte kraftutbyggingen. En utbygging slik vi ser det vil være i strid med både forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 4-5 og § 10 om samlet belastning. I tillegg vil en utbygging være i strid med kravene i vanndirektivet om god økologisk tilstand, landskapsdirektivet og det nasjonale målet for friluftsliv og bevaring av biologisk mangfold, sier Arnodd Håpnes. 

I 2013 ba fire store natur- og miljøorganisasjoner i sin høringsuttalelse om at konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk måtte avslås på bakgrunn av de store, negative konsekvensene for fiske, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold langs Glommas siste uberørte strekning. Organsiasjonenen bak høringsuttalelsen var Naturvernforbundet, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO, nå Norsk Friluftsliv), Norges jeger- og fiskerforbund og SABIMA. Se høringsuttalelsen vedlagt.