Ta et veivalg for klimaet

Til tross for vellykket elbilpolitikk, mer effektive motorer i fly og biler, drivstoffavgifter og bilavgifter, og til tross for satsing på kollektivtrafikk og sykler i byene, så går ikke klimagassutslippene fra transport i Norge ned. Nå må vi ha et veivalg for klimaet.

Med gjeldende planer vil utslippene fra fly øke dramatisk de neste årene. Hvis planlagte motorveiprosjekter blir bygd, vil sannsynligvis utslippene fra veitrafikken igjen øke. Det blir i hvert fall veldig vanskelig å redusere utslippene med økt veikapasitet.

Vi står ved et veiskille. Samferdselsdepartementet og Stortinget skal nå legge rammene for neste fase av Nasjonal transportplan. Det er fullt mulig å velge en annen vei.

Det er gjort flere fornuftige valg i samferdselspolitikken allerede, men det er ikke nok. Politikerne har ikke hatt mot til å si at det er en god del populære ting, deriblant billige flybilletter, taxfree og flerfelts motorveier, som er dårlig miljøpolitikk, dårlig økonomi og dårlig helsepolitikk.

Et klimaveivalg i samferdselssektoren vil innebære at vi gjør noen nye grep. Disse prioriteringene må komme i tillegg til de fornuftige investeringene som allerede er vedtatt, innenfor jernbane, kollektivtrafikk, avgiftspolitikk og sykkelveier.

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom vil at det skal:

– Bli slutt på nye, flerfelts motorveier

Investeres mer i jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier

– Bli slutt på utvidelser av de store flyplassene 

– Bli enklere og billigere for folk å velge miljøvennlige løsninger, blant annet ved å prioritere gående, syklende og kollektivreisende på veiene, avgiftsfritak på nullutslippskjøretøy og driftstilskudd til kollektivtrafikk

– Bli dyrere og vanskeligere å velge miljøskadelige løsninger, gjennom blant annet avgifter på flydrivstoff, fjerning av taxfreeordningen, bompenger, rushtidsavgift og miljøfelt på veiene