Vi må kunne stole på naturkartleggingene i utbyggingssaker

– Verdifull natur blir borte for alltid på grunn av det uholdbart dårlige systemet for kartlegging av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner, sa nyvalgt nestleder i Naturvernforbundet, Synnøve Kvamme, i et møte med olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn på onsdag.

– Det kan ikke fortsette slik at det er frivillige organisasjoner som skal betale og sørge for pålitelige kartlegginger. Vi forventer at dere nå tar grep, sa Kvamme videre. – Det haster, og særlig haster det med en kontrollkartlegging av vindkraftkonsesjoner.

Naturvernforbundet har i mange år varslet om at kartleggingene av natur i forbindelse med utbyggingssaker er altfor dårlige. I dag hadde Naturvernforbundet møte med Bru og Rotevatn for å diskutere saken.

En rekke ganger har Naturvernforbundet og andre natur- og friluftslivsorganisasjoner betalt for egne kartlegginger av naturområder som er truet av utbygging, og oppdaget verdifull natur og mange ganger flere sjeldne, truede arter enn utbyggers konsulenter klarte å finne. I Øystese-vassdraget fant utbyggerens konsulenter (Multiconsult) kun tre rødlistearter i nedre del av vassdraget, mens konsulenter betalt av miljøorganisasjonene i Hordaland (Biofokus) fant fjorten rødlistearter i samme område. Øystesevassdraget ble reddet fra utbygging, og er nå verna.

Naturvernforbundet har vært involvert i en rekke slike saker, blant annet ved elva Lårdalsåi i Telemark. En rapport fra NVE i 2015 bekreftet at dette er et systematisk problem, og senest våren 2021 rapporterte Multiconsult at svært mange kartlegginger ikke oppfyller kravene i konsekvensutredningsforskriften.

Olje- og energiminister Tina Bru uttalte i møtet at hun er enig i at naturkartleggingene kan og må bli bedre. Hun la likevel til at det allerede er gjort endringer i forvaltningen gjennom blant annet revisjon av veilederen for konsekvensutredninger.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sa at de tar resultatene fra Multiconsults rapport på alvor, og vil gå gjennom anbefalingene.

Naturvernforbundet er bekymret for at de mangelfulle kartleggingene har store konsekvenser for naturen, og ber om raske tiltak.

I møtet ba Naturvernforbundet om:
• En etterprøving og gjennomgang av naturkartlegginger på vindkraft, som må igangsettes nå før sommersesongen
• Utbyggingsprosjekter som søker om utsatt frist må gjennomføre nye og bedre kartlegginger
Systemet og kravene må endres, og som et minimum må dette inn:
– Sertifiseringsordning som sikrer kompetansen hos kartlegger
– Krav til metode og tidsbruk i felt
– Kontroll og kontinuerlig stikkprøvesystem
– Bestilling av kartlegginger må skje fra myndighetene, betalt av en avgift fra utbygger