Vi trenger vern av myr

Bevaring av myr er ansett som et svært kostnadseffektivt klimatiltak. Restaurering av ødelagte myrer er også viktig både for artsmangfold og klima. 

myr

På basis av forskning, klima- og naturkrise har Naturvernforbundet i mange år arbeidet for et totalforbud mot å ødelegge myr. Fordi vern og bevaring av myr er viktig både for klima, naturmangfold og økosystem.

Myrene våre har mange viktige funksjoner og gir oss mange økosystemtjenester. De lagrer enorme mengder karbon, og bevaring av myr er derfor et viktig klimapolitisk verktøy. De er levested for et stort biologisk mangfold. De renser vann. Torvmosene som danner myr holder på store mengder vann, dermed fungerer myra som flomdemper i våte perioder og som vannreservoar i tørre perioder.

En tre meter tjukk myr er tre tusen år gammel og har lagret store mengder karbon i alle disse årene.

Når myra åpnes av grøfting, veibygging eller annen graving slipper det inn luft og dette starter nedbrytingen av organiske materialer som igjen slipper ut store mengder klimagasser. Samtidig ødelegges myra som leveområder for mange arter og evnen som flomdemper, vannrenser og vannregulator reduseres i betydelig grad.

Bevaring av myr er ansett som et svært kostnadseffektivt klimatiltak. Restaurering av ødelagte myrer er også viktig både for artsmangfold og klima. På basis av forskning, klima- og naturkrise har Naturvernforbundet i mange år arbeidet for et totalforbud mot å ødelegge myr. Fordi vern og bevaring av myr er viktig både for klima, naturmangfold og økosystem.

Det var derfor gledelig da Stortinget endret jordlova i 2019 slik at Regjeringen kunne innføre et forbud mot nydyrking av myr.

Visste du at…

2. februar er verdens våtmarksdag? «World Wetlands Day» markerer også årsdagen for avtalen om å ta vare på våtmarkene – Ramsarkonvensjonen fra 1971.

Naturvernforbundet mener at bevaring av myr skulle vært en overordna nasjonal målsetting for å kunne bruke myrene vår som et effektivt klimatiltak gjennom et totalforbud mot å ødelegge myr. Og at innsatsen burde legges på restaurering av allerede ødelagte myrer framfor å ødelegge enda mer.

Bevaring av myr er viktig og kostnadseffektivt

All kunnskap viser at å bevare våre myrer intakt er svært viktig og et kostnadseffektivt tiltak. Og at ødeleggelse av myr er særdeles dårlig klimapolitikk, siden våre myrer ofte er eldgamle og inneholder svært store karbonmengder som slipper ut hvis myra ødelegges. I tillegg er ødeleggelse av myrer også dårlig naturpoltikk siden myr er levested for et stort biologisk mangfold, inkludert en rekke spesialtilpassede arter. Og myrene gir oss viktige økosystemtjenester – helt gratis.

Naturvernforbundet og mange andre organisasjoner har i mange år arbeidet for at alle inngrep i myr må bli forbudt. Fordi myrene er viktige karbonlager og verdifulle i biologisk mangfoldsammenheng, uavhengig av hvem som ødelegger dem.

I debatten blir det hevdet at klimagevinsten ved forbud er usikker. Dette er feil. Det foreligger mye dokumentasjon om våre myrers verdi som karbonlager og levested for mange arter. Vedtaket er også et tilbakeskritt for landbrukets bidrag til å begrense klimagassutslipp og vil sette norsk landbruk i et svært dårlig lys i verdensdugnaden for å stanse farlige klimaendringer.

myr
Vakker myr ved Yddin i Valdres. Foto: Adrian Lombardo

Myrene har er rikt dyre- og planteliv og er hjem for mange truede arter. Den vakre orkideen myrflangre, som er sterkt truet på den norske rødlisten er et godt eksempel. Den er truet fordi nesten alle myrflangrens leveområder, rikmyrene, er ødelagt. Også mange mindre synlige arter av insekter, moser og karplanter har myrområdene som sitt eneste leveområde og trues av at stadig flere myrer blir drenert, dyrket opp eller nedbygd.

Myrene er viktige rasteplasser for mange trekkfugler og matfat, spill- og hekkeplass for mange andre fuglearter. I kulturlandskapet er restarealer med myr og våtmark kritisk viktig for flere truede fuglearter. Flere arter vadefugl har blitt fortrengt fra tidligere leveområder pga. nydyrking og andre ødeleggende inngrep. Et forbud mot alle typer inngrep i myr ville også være viktig for å overholde internasjonale forpliktelser gjennom Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold, og ikke minst den nysignerte FNs naturavtale.