Viktig seier for norsk vannmiljø

Forvaltningen av norske vannressurser skal fortsatt være åpen og inkluderende, med muligheter for påvirkning både fra nærings- og miljøinteresser. Det ble klart i Stortinget i dag.

Representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Krf stanset i dag, i forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen, Regjeringens forslag om endringer i vannforskriften. EUs vanndirektiv ble implementert i Norge gjennom vannforskriften i 2008, og gir rammer for vannforvaltningen. I dag er dette hjemlet i plan- og bygningsloven, noe miljøorganisasjonene er godt fornøyd med. Regjeringen planla å gjøre en endring allerede i sommer slik at hjemmelen flyttes til naturmangfoldloven.

En overføring til naturmangfoldlovens regelverk ville gitt langt færre muligheter for påvirkning fra miljø- og friluftsorganisasjonene.
– I dag var det naturen og norske elver som vant i Stortinget. Vi er svært glade for at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Krf har hatt tatt ansvar for å bevare vannforvaltningen. Endringene som Regjeringen planla ville fratatt kommuner og frivillige organisasjoner innsyn og påvirkningsmulighet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tradisjonelt har norsk vannforvaltning vært styrt av Norges vassdrags- og energidirektorat, som er underlagt Olje- og energidepartementet. Med implementeringen av EUs vanndirektiv i Norge i 2007 ble dette endret, og flere aktører kom inn. Det er laget regionale vannforvaltningsplaner for hele Norge, og både kommuner, fylkeskommuner, næringsinteresser og miljøinteresser har blitt trukket med i arbeidet, som har foregått innen rammene av plan- og bygningsloven. Dette har gitt gode muligheter for påvirkning, samt en stor grad av åpenhet. Og det har sørget for at hensynet til natur- og friluftsinteressene har kommet langt sterkere frem i vannforvaltningen.

Regjeringen ønsket å legge arbeidet med vannforvaltningen inn under naturmangfoldloven, som en administrativ endring. Dette ville imidlertid ha innskrenket åpenheten og mulighetene for påvirkning som ligger innbakt i regelverket for plan- og bygningsloven.

– Vannforvaltningen er i dag inkluderende og godt forankret. Kommuner, fylkeskommuner, næringer og ikke minst frivillige organisasjoner er nå en del av prosessen for å sikre god forvaltning av elver, innsjøer og kystområder. Forslaget fra Regjeringen kunne medført en langt dårligere vannforvaltning, der olje- og energidepartementet ville hatt langt mer makt, og hensynet til lokal forvaltning og natur- og friluftslivsinteresser ville blitt satt på sidelinjen, sier Lundberg.