– Vil føre til langt mer skuterkjøring i utmark

Regjeringen foreslår forskriftsendringer som med stor sannsynlighet vil føre til økt skuterbruk i utmark. Naturvernforbundet mener dagens restriktive regler bør videreføres. Forsøksordningen som også er foreslått er unødvendig, og må ikke få bli en permanent ordning.

Skuterkjøring i vinteren

Naturvernforbundet har svart på høringen om forskriftsendringer for motorferdsel i utmark som Regjeringen nå foreslår. Disse endringene vil legge til rette for stor økning i bruken av motoriserte framkomstmidler i utmarka, noe som vil gå ut over naturen og tradisjonelt friluftsliv. Et forsøksprosjekt hvor skuterløyper for fornøyelseskjøring blir tillatt i inntil 40 kommuner er også foreslått.

Dagen motorferdsellovverk har et tydelig skille, hvor bruk av snøscooter kun kan benyttes til samfunnsnyttige formål. Å tilrettelegge for fornøyelseskjøring, som forskriftsendringene legger opp til, er derfor et klart brudd med dagens lovgivning. Vi kan ikke forstå at det tilrettelegges for fornøyelseskjøring samtidig som det igangsettes et forsøk for å se på effektene av nettopp dette.

Forsøksordningen kan vise seg å bli verdiløs dersom dagens ulovlige kjøring i utmarka ikke samtidig kontrolleres. Erfaringer fra 25 år med unntaksordninger for motorferdsel i utmark i Finnmark og Nord-Troms bør være tilstrekkelig for å evaluere konsekvenser for natur og friluftsliv av økt skutertrafikk.