FNs Naturavtale

Den internasjonale avtalen som ble inngått i desember 2022 skal bidra til å stoppe menneskelige ødeleggelse av natur og begynne å gjenopprette det som har gått tapt.

Verden har aldri satt seg så høye mål om naturvern og mangfold som nå. Naturavtalen, med tittelen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Avtalen har fire mål og 23 delmål som alle land på COP15 forpliktet seg til å nå innen 2030.

Naturavtalen 2022- 2030 kort oppsummert

 1. AREALFORVALTNING MED NATUREN I SENTRUM
  Alle arealer skal forvaltes på en måte som sikrer naturen, og
  at områder som har stor betydning for naturmangfold, ikke
  går tapt.
 2. 30 PROSENT RESTAURERING
  Minst 30 prosent av ødelagte og skadede naturområder skal være under restaurering.
 3. 30 PROSENT VERN OG BEVARING
  Minst 30 prosent av alle land- og havområder skal bevares og beskyttes mot skadelig påvirkning fra menneskelig aktivitet. Områdene som vernes, skal dekke alle naturtyper, og de skal henge godt sammen. I slike områder skal kun aktivitet som er i overenstemmelse med verneformålet, være tillatt.
 4. STANS I UTRYDDELSE AV ARTER
  Forhindre at mennesker utrydder arter, og la truede arter bygge seg opp igjen til livskraftige nivåer. Sikre genetisk mangfold innen bestander. Forhindre konflikter mellom mennesker og ville dyr, og sikre sameksistens.
 5. HØSTING OG BRUK AV VILLE ARTER
  Sikre at bruk, høsting og handel med ville arter er bærekraftig, trygt og lovlig for å motvirke overhøsting, minimere konsekvenser for andre arter og annen natur, og redusere sykdomsspredning.
 6. HÅNDTERING AV FREMMEDE SKADELIGE ARTER
  Forhindre etablering av fremmede skadelige arter, og eliminere skadevirkningene fra de som allerede er etablert. Minimum halvere introduksjons- og etableringsraten av slike arter.
 7. REDUSERE FORURENSNING
  Redusere forurensing og de negative virkningene fra alle forurensningskilder til nivåer som ikke er skadelige for naturen, inkludert fra næringsstoffer, sprøytemidler, farlige kjemikalier, og plastforsøpling.
 8. KLIMATILPASNING
  Minimere effektene klimaendringer har på naturen og samtidig styrke naturens motstandskraft i møte med klimaendringene.
 9. FORVALTNING AV VILLE ARTER
  Forvaltningen og bruken av ville arter skal være bærekraftig.
 10. BÆREKRADAFTIGE NÆRINGER
  Naturbaserte næringer som skogbruk, fiskeri, havbruk og landbruk skal drives på naturens premisser og bidra til matsikkerhet, bevaring og restaurering av naturmangfold og økosystemfunksjoner.
 11. NATURGODER TIL ALLE
  Restaurere og ivareta naturens viktige bidrag til menneskers livsgrunnlag, som for eksempel frisk luft, rent vann, klimaregulering, jordhelse, pollinering, beskyttelse mot naturskader og reduksjon av sykdomsrisiko.
 12. GRØNNE BYER
  Vesentlig utvide naturområder og folks tilgang på disse, i urbane og tettbefolkede strøk, samt integrere bevaring og bærekraftig bruk av naturmangfold i politikk og forvaltning.
 13. RETTFERDIG FORDELING AV GENETISKE RESSURSER
  Iverksette tiltak på alle forvaltningsnivåer for å sikre rettferdig fordeling og bruk av genetiske ressurser.
 14. NATURHENSYN I ALLE SAMFUNNETS SEKTORER
  Sørge for at naturen og naturverdier blir godt innarbeidet i politikk, lover og plan- og utviklingsprosjekter etc. på tvers av alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer, for å sikre at naturavtalens mål blir gjennomført. Alle offentlige og private tiltak, i tillegg til alle finansstrømmer, skal være i tråd med målene i avtalen.
 15. NÆRINGSLIV OG NATURRISIKO
  Iverksette omfattende tiltak for å gjøre næringslivet i stand til å overvåke, vurdere og opplyse om naturrisiko, samt fremme bærekraftige produksjonsmønstre.
 16. REDUSERE FORBRUK
  Sikre at forbrukere kan gjøre bærekraftige valg, og redusere det globale avtrykket fra forbruk på en rettferdig måte. Halvere matsvinn, redusere overforbruket og redusere avfallsmengden, slik at vi kan leve i harmoni med naturen.
 17. BIOSIKKERHET
  Gjennomføre tiltak for å hindre introduksjon og spredning av smitte, genmodifiserte organismer og fremmede skadelige arter.
 18. MILJØSKADELIGE SUBSIDIER
  Identifisere subsidier som er skadelige for naturen, innen 2025 og eliminere dem innen 2030. Redusere subsidiene globalt med 500 milliarder dollar per år innen 2030.
 19. FINANSIERING AV NATURTILTAK
  Øke alle typer finansiering til gjennomføring av avtalen, slik at dette innen 2030 tilsvarer minst 200 milliarder dollar årlig.
 20. TILGANG TIL KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG KAPASITET
  Styrke kapasitetsbygging, deling av teknologi og andre typer vitenskapelig samarbeid mellom land for å sikre gjennomføring av naturavtalen.
 21. KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING
  Sikre at best mulig kunnskap og data er tilgjengelig for myndigheter, forvaltere og allmenheten, slik at naturforvaltningen er effektiv, rettferdig og inkluderende. I tillegg sikre styrket kommunikasjon og bevissthet om natur, utdanning og forskning.
 22. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE
  Sikre medvirkning og medbestemmelse i forvaltning og politikkutvikling for urbefolkninger og lokalsamfunn, samt for kvinner og jenter, barn og unge, folk med nedsatt funksjonsevne, og miljøforkjempere.
 23. LIKESTILLING
  Sikre full likestilling i gjennomføringen av naturavtalen gjennom å anerkjenne kvinners og jenters likestilte rett til land- og naturressurser, samt deltakelse og lederskap i forvaltning og politikkutvikling knyttet til natur.

Kilder: fn.no, wwf.no

Fartein Rudjord

Vil du kjempe for naturen?

Det vi gjør de neste syv årene, har konsekvenser for de neste tusen årene. Ikke vær en del av problemet, bli en del av løsningen!