Naturvern

Natur med stort mangfold gjør det mulig å leve på jorda, gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser. Et rikt naturmangfold har en stor økonomisk og samfunnsmessig verdi .

havørn

Alt henger sammen med alt. Sjelden har uttrykket slik gyldighet som når det gjelder balansen i naturen. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

At naturen forandrer seg er normalt. Økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjonen. Dette er naturlige prosesser som foregår over svært lang tid. Men dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig.

Hva mener Naturvernforbundet?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.

Norge har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner. Dyr, planter og andre organismer forsvinner i et tempo som gjør vår tid til den sjette store masseutryddelsen i livets historie – den største og raskeste siden dinosaurene forsvant. Dette skyldes menneskelig aktivitet, og derfor må det tas aktive, politiske valg for å redde naturmangfoldet. Naturvernforbundet mener at natur- og miljøhensyn skal legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Det er lett å bli redd av den enorme utryddelsen som skjer i naturen. Natur som forsvinner kan ikke erstattes. Men det betyr ikke at ikke trendene kan snus: Vi vet om tusenvis av gode ideer og løsninger på problemet, noen få er satt i verk, mens mange kun trenger vilje, mot eller penger for å bli virkelighet. Stadig flere blir oppmerksomme på hva som skjer, og i Norge er det store flertallet i befolkningen tilhengere av at naturmangfoldet bevares.

Selv om vi trenger en fornuftig naturforvaltning, betyr ikke det at vi ikke skal høste av og bruke naturen. En rik og variert natur gir oss verdifulle goder som mat, vann, medisiner, bygningsmaterialer, klær, trygghet, helse og ny teknologi. Kulturlandskap er også en del av vår naturarv og må vernes om.

Naturen har også en stor egenverdi. Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi er vanskelig å måle, og i kampen mot økonomiske interesser og andre samfunnshensyn vil ofte naturvernet tape.

Vi er avhengige av fornuftig forvaltning og god naturpolitikk, både i Norge og i resten av verden. Vi trenger lover, regler og modige politikere som sørger for at presset på sårbar natur ikke blir for stort.

klovenefisk

Internasjonal naturvernpolitikk

Gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe utryddelsen av naturmangfoldet. 

Ta vare på kulturlandskapet

Beitemark, slåttemark, skogshager og kystlynghei er alle en del av det artsrike norske kulturlandskapet. Dette er viktig å ta vare på, både for biologisk mangfold og karbonlagring.

sauer i RomedalenAdrian Lombardo

Aktuelt: