Nei til firefelts motorvei

Det foreligger planer om å doble omfanget av firefelts motorvei i Norge. Det meste planlegges for 110 km/t, noe som gjør veiene svært arealkrevende og dominerende.

Bygging av motorvei

Vi har i dag snaut 600 kilometer firefelts motorvei i Norge. Det foreligger planer om å bygge ytterligere 850 kilometer. Det vil gi nedbygging av myr, dyrket mark og urørt natur, samt tilrettelegge for drastisk økning i biltrafikken.

Standarden på det norske veinettet er til tider en utfordring. Farlige strekninger og konflikt mellom myke og harde trafikanter er viktig å utbedre. Etterslepet på vedlikehold vokser. Til tross for dette, prioriteres utbygging av svært dyre firefelts motorveier med 110 km/t på strekninger hvor to-/trefelts vei med midtdeler og 90 km/t hadde vært tilstrekkelig.

Naturvernforbundet foreslår å skalere ned norsk veibygging betraktelig. Vi har analysert planene for 23 veistrekninger, og vil arbeide for en endring av planene som vil kunne spare 20 000–25 000 dekar areal og 210–225 milliarder kroner i utbyggingskostnader.

Om utbyggingen skjer i regi av Nye Veier eller Statens vegvesen, eller andre, er ikke det viktigste for Naturvernforbundet. En vei med 110 km/t kan uansett ikke tilpasse seg terrenget. Ifølge Statens vegvesens konsekvensutredning fra 2019 er firefeltsvei for 110 km/t mindre samfunnsøkonomisk lønnsom, dårligere for klimaet, gir større miljøpåkjenning og er mer trafikkfarlig enn en to-/trefeltsvei for 90 km/t. Å bygge firefelts motorveier fremfor veier med to felt og forbikjøringsfelt vil samlet sett koste 75–300 milliarder kroner ekstra, og gi en mer utrygg vei, ifølge Statens vegvesen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) foreslår i sitt scenario for å unngå mer enn 1,5 graders temperaturstigning at fartsgrensene på motorveier begrenses til 100 km/t. Mens andre reduserer farten, skal vi altså øke den – stikk i strid med faglige råd.

Motorveiutbygginga kommer, uansett byggherre, i strid med politiske ønsker om å satse på jernbane og andre kollektive løsninger. Veier med økt kapasitet og for høyere fart skaper dessuten mer veitrafikk. Miljøkonsekvensene fra trafikken blir større i form av mer støy, mer utslipp av svevestøv og høyere energibehov.

Naturvernforbundet mener:

  • Vi må ta vare på og utbedre de veiene vi har framfor å bygge nye motorveier. Det betyr mer penger til dette, i hele landet, framfor til store utbyggingsprosjekter.
  • Der det må bygges ny hovedvei, bør det bygges to-/trefeltsvei med fartsgrense 90 km/t framfor firefeltsvei for 110 km/t.
  • Framfor ferjefri E39 må veien utbedres mellom ferjeleiene, og det må bli et bedre ferjetilbud med elektriske ferjer.
  • Jernbanesatsing på komme på bekostning av motorveiutbygging, ikke i tillegg til.
  • En langt større del av samferdselsmidlene må brukes på å legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange, særlig i byene – og vi må ta i bruk virkemidler som flytter godstransport fra vei til sjø og bane.

Aktuelt: