Sametinget tar staten til retten

Sametingsrådet har besluttet å gå til sak mot staten over vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Naturvernforbundet gir full støtte til søksmålet.

Foto av Sametingsrådet med sametingspresident Silje Karine Muotka i midtenFoto: Árvu/Sámediggi

På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august 2023, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya, på tross av store protester fra Sametinget, lokalbefolkning og miljøbevegelsen. Nå tar Sametingsrådet vedtaket til retten.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det verken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Også hele 80% av Finnmarkinger svarte nei eller vet ikke til spørsmål om det er riktig å elektrifisere Melkøya i en undersøkelse gjort av NRK.

Urfolksrett er ikke valgfritt

Behovet for energiomstilling har ført til et økende press for energiprosjekter, og dermed nedbygging av viktig natur. Regjeringen har gått inn for et «Kraft- og industriløft for Finnmark» med fullskala elektrifisering av gasskraftanlegget på Melkøya og utbygging av vindkraft og kraftledninger. Kraftpakken for Finnmark er et uakseptabelt angrep på Finnmarksnaturen. Selv om blant annet det kontroversielle Davvi-prosjektet er lagt på is, risikerer vi store skader på naturmangfold og arealer for samisk kulturutøvelse

Det er ikke mulig å bygge ut så mye vindkraft i Finnmark uten uakseptable naturtap. Naturvernforbundet mener at vi ikke kan ofre uerstattelige reindriftsarealer for å grønnvaske oljenæringen. Til avisa Klassekampen sa sametingspresidenten at planene om elektrifisering av Melkøya med tilhørende kraftledninger og planlagte nye vindkraftverk er blant de største inngrepssakene i Sápmi noensinne.

– Sametinget ønsker en rettslig avklaring av om vedtaket er ugyldig som følge av flere saksbehandlingsfeil: at staten ikke har konsultert med Sametinget jf. sameloven kapittel 4 før et administrativt vedtak i Olje- og energidepartementet ble truffet, samt manglende konsekvensutredning jf. petroleumsloven kapittel 4 og plan- og bygningsloven kapittel 14, skriver Sametingsrådet i pressemeldingen. 

Naturvernforbundet støtter Sametingsrådet fullt ut i å ta dette vedtaket til retten, og mener regjeringen må trekke tilbake Melkøya-vedtaket. Regjeringen viser tydelig at de ikke vil lytte til Sametinget. Da kan en rettssak gi viktige avklaringer.

Det er en utrolig dårlig idé å bygge ut i dette området. Vi snakker om industrialisering av mange inngrepsfrie områder som er helt nødvendig for reindriften. Har regjeringen glemt Fosen-saken, der reindriften vant over staten i Høyesterett, spør leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen. 

Elektrifisering er feilslått klimapolitikk 

Omfattende inngrep og utbygging i Hammerfest-området har ført til et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker, slik NVE også påpeker i sin vurdering. Basert på oppdatert kunnskap, mener NVE at virkningene for reindrift er større enn det som lå til grunn da Statnett fikk konsesjon for 420 kV kraftledningen mellom Skaidi og Hammerfest for ti år siden. Det er et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker. NVE konkluderer med at ledningen vil gi betydelige virkninger for reindriften i både anleggs- og driftsfasen.

Å elektrifisere Melkøya vil kreve enorme mengder strøm. Vedtaket legger til grunn at denne kraftledningen, samt mange flere energiprosjekter må bygges ut i Finnmark. Dette vil føre til enorme inngrep. Strømmen må produseres et sted, og regjeringen legger derfor opp til storstilt utbygging av kraftproduksjon i nord. Dette vil øke presset for å få bygd ut kontroversielle vindkraftanlegg i verdifull natur og i strid med reindrifta. 

– Regjeringen kom helt feil ut fra start da den bestemte seg for å elektrifisere Melkøya. Det har satt Finnmark i en helt håpløs situasjon, og nå legges det opp til en massiv nedbygging av naturen. Dette blir ikke bra før regjeringen snur og dropper elektrifiseringen av Melkøya, sier Gulowsen.