Humler og insekter

Velkommen til temasiden for humler og insekter!

blåvinge

Insektene er den mest artsrike dyregruppen på jorda. Samtidig viser flere forskningsrapporter at antallet insekter minsker, og en av grunnene er at deres leveområder forsvinner. Ved å restaurere og etablere nye områder som kan fungere som korridorer, matkilde, yngling og skjul, kan vi prøve å stanse nedgangen i insektbestanden.

Verdens mest artsrike dyregruppe

Med over én million beskrevne arter, danner insektene den mest artsrike dyregruppen i verden. Du finner dem nesten overalt på land og i ferskvann, inkludert ekstreme miljøer som ørkener, isbreer og høyfjell. Det er også enkelte arter som er tilpasset et liv i havet. Insektene lever på alle verdens kontinenter, inkludert Antarktis!

Fakta om insekter

66 %
Insektene er den største dyregruppen på jorda, og består av omtrent 66 % av alle kjente dyrearter.
23 ordner
I Norge utgjør billene, sommerfuglene, tovingene, vepsene og nebbmunnene de fem største insektordenene av totalt 23 ordner.
20 %
Av 11301 vurderte insektarter, er 20 % oppført på den norske rødlista (2021), og 11 % av dem er trua.

Hentet fra Artsdatabanken om Insekter og Norsk rødlista for arter 2021.

Men i likhet med så mange andre dyregrupper, så ser vi en nedgang i antall insekter i verden. Også her i Norge dukker flere og flere arter opp på Rødlista. Den viktigste årsaken til at det blir færre insekter er at habitatene deres forsvinner fordi mer og mer natur blir bygget ned til fordel for vei, bygninger og industri.

En humlebille på en prestekrage.

Ville pollinerende insekter

Bier, humler og blomsterfluer, men også andre insekter som biller og sommerfugler, er de viktigste pollinatorer som vi har. De er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg.

Mange av matplantene våre er avhengige av pollinerende insekter for å danne frukt, bær og grønnsaker. Uten ville insekter ville vi ikke hatt det mangfoldet av matkilder som vi har i dag.

Fakta om humler og pollinerende insekter

35 av 250
Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge. artsdatabanken.no
90 %
Nesten 90 % av alle ville planter er avhengige av insektpollinering. nibio.no
24 %
24,2 % av pollinerende insekter i Norge er på Rødlista (2021) og 13,8 % av dem er trua. artsdatabanken.no

Dessverre er det mange ting som bidrar til å utrydde flere av dem. Et eksempel er endringer av leveområder. Før fantes det mange åpne kulturlandskap som slåtteeng, kystlynghei og slåttemyr. I disse landskapene vokser et mangfold av blomstrende planter som gir insektene mat og en plass der de kan bygge reir og finne skjul.

humler og insekter
Sommerfugl som spiser nektar av en blomst.

Nå finnes det ikke like mange av disse åpne kulturlandskapene. Det er ofte gjengroing og et landbruk med lite mangfold som er grunnen til dette. Men det er også en økt bruk av sprøytemidler som ikke bare dreper skadedyr og ugress, men også blomster som er viktige for insektene.

Insekter trenger mangfold

Blomsterrike enger og løvskoger er særlig viktige områder for mange pollinerende insekter.

Akkurat som oss trenger insektene også et mangfold av mat, i form av forskjellige blomsterarter som gir mat hele vekstsesongen. Fra tidlig vår når insektene våkner, til sen høst når de skal forberede seg for vinteren.

Det er finnes også mer spesialiserte insekter som kun foretrekker noen helt spesielle blomster, sånn som dragehodeglansbille som avhenger av blomsten dragehode.

Oscar Gran
Dragehode

Noen arter trenger sand å bygge reir i, mens andre trenger gamle trær eller steinrøyser. Helst skal disse forskjellige habitatene ikke være altfor langt fra matkilden. 

For å bidra til et mangfold av insekter, er det viktig at vi restaurerer og etablerer nye leveområder som tiltrekker insektene. Derfor er det å plante flere villblomster og etablere bomsterenger et steg i riktig retning. 

Les siste nytt om dyr og planter

Dyr og planterFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til vårt innmeldingsskjema og lære om hvordan du kan hjelpe de ville pollinatorene. Vi trenger flere på laget!