Hvitstarr

Hvitstarr har ikke klassiske fargerike blomster, men har likevel et flott og karakteristisk utseende.

Hvitstarr (Carex bicolor)
Rødlistestatus (2021): Sterkt trua (EN)

Hvitstarr er sjelden plante. Den er i starrfamilien, og har dermed ikke klassiske fargerike og iøynefallende kronblader som de fleste andre blomsterplanter. Men hvitstarren har likevel et flott og karakteristisk utseende: hver blomst er skjult inne i et såkalt fruktgjem, som nesten ser ut som et lite lysegrønt riskorn. De små «riskornene» er delvis dekket av mørkebrune dekkskjell, som gir god kontrast til de lysegrønnet fruktgjemmene («riskornene»). Disse to ulike fargene har gitt planten dets latinske artsnavn, bicolor, som betyr «to farger».

Hvitstarrens utbredelse er splittet i to, og økologien dens er ulik i nord og sør. I Sør-Norge er den ikke en utpreget fjellart, men i Nord-Norge vokser den i snøleier, skredområder og rikmyr i fjellet. Her strekker utbredelsen seg fra Rana i Nordland til Porsanger i Finnmark, men forekomstene er ikke spesielt sammenhengende. 

Hvitstarr mister voksesteder og har en oppdelt utbredelse

Hvitstarr vurderes som sterkt trua. Dette er en alvorlig endring fra rødlistevurderinga i 2010, da den var klassifisert som nær trua. Planten er i tilbakegang på grunn av at den mister voksesteder, og utbredelsen er allerede oppdelt (fragmentert). 

Klimaendringene utgjør den alvorligste trusselen mot den nordlige bestanden av hvitstarr, fordi snøleiene forsvinner gradvis med økte temperaturer. 

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge og snøleiene vil gradvis bli færre og mindre. Arter som er knyttet til denne naturtypen vil forsvinne. Det kan i verste fall også skje med hvitstarren uansett om ambisiøse klimatiltak settes inn. Men vi har ikke lov til å ikke prøve å redde arten.

Dersom du ser hvitstarr på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art).  

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og bidrar til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår.

Her kan du lese om flere fjellarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: