Truede arter

Det finnes 2 752 truede og 1 359 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Her kan du lese om noen av våre truede arter.

Rødlistet sel

9 av 10 truede arter har havnet på rødlista fordi vi mennesker endrer og ødelegger artenes leveområder. Vi mennesker kan ikke fortsette å utrydde arter og ødelegge livsmiljøet artene trenger for å leve.

Naturvernforbundet jobber med å ta vare på mangfoldet i naturen.

Livsformene i naturen er verdifulle i seg sjølv, samtidig som menneska er avhengige av dei. Å ta vare
på rikdomen av livsformer og økosystem er naudsynt for å sikre livskrafta og produktiviteten i
naturen.

Naturvernforbundets prinsipprogram (2022)

Ulike ordninger for å ta vare på trua arter

  • Prioritert art. Når en art er prioritert betyr det at å ta ut, skade eller ødelegge individer av arten er forbudt. For de fleste av de prioriterte artene skal også artens ”økologiske funksjonsområde” tas vare på. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, for eksempel hekkeområder for fugl.
  • Art med handlingsplan. Dette er egne planer for arter for å hindre at arten ikke skal dø ut. Planen skal inneholde tiltak som er positive for arten.
  • Fredet art. Dette er arter det ikke er lov til å drepe, fange, ødelegge, skade, plukke eller samle inn. Dette gjelder alle virveldyr, med mindre det er åpnet for jakt, og enkelte planter og virvelløse dyr som har egne forskrifter knyttet til den gamle naturvernloven.
  • Utvalgte naturtyper og områdevern (nasjonalparker, naturreservat osv.) er eksempler på tiltak for å ta vare på hele økosystemer.

Statistikk

2752
Arter er trua i Norge
959
Arter er sterkt trua
107
Arter er utdødd i Norge

Kilde: Truede arter (miljodirektoratet.no)

Gir vi naturen plass kan vi hjelpe 9 av 10 trua arter

Arter truet av arealendringer

2 av 10 på rødlisten

Utviklingen for truede arter i Norge går dessverre i feil retning. Blant artene som ble vurdert både i 2015 og i 2021 har det kommet flere arter inn på rødlista (333) enn som har gått ut (309).

Rødlistet sel
Hvit fjellrev sittende i snøenJon Østeng Hov

Fjellrev

Naturvernforbundet har lenge arbeidet for å øke bestanden av denne særegne og gøyale fjellfanten.

Miljømyndigheter og forskning gjør mye bra fjellrevarbeid, og dette har gitt resultater.

Villaks

Den ville laksen er en mystisk skapning. Den fødes i elva, vandrer ut i havet og lever der mellom ett og fire år, før den returnerer til den samme elv som den ble født. Men livet som laks er farefullt. Oppdrett, lakselus, predatorer, vannkraftutbygging, sykdom og fiske er blant farene laksen møter på veien.

Photographer: David A Birkbeck

Les mer

Dyr og planterFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!