Truede arter

Det finnes 2355 truede og 1235 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Her kan du lese om noen av våre truede arter.

Rødlistet sel

Nesten 90 prosent av de mest truede artene på den nye rødlista som ble lagt fram i dag, er truet fordi vi mennesker endrer og ødelegger artenes leveområder.

Les siste nytt om truede arter

Statistikk

2752
Arter som er klassifiser som truet
959
Arter som er klassifiser som sterkt truet
125
Arter som er utryddet i Norge

Kilde: Truede arter (miljodirektoratet.no)

Det finnes flere ulike ordninger for å ta vare på truede arter:

Prioriterte arter

Dette er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge. Dette er et virkemiddel som ble innført med naturmangfoldloven i 2009. Når en art er prioritert betyr det å ta ut, skade eller ødelegge individer av arten er forbudt. For de fleste av de prioriterte artene skal også artens ”økologiske funksjonsområde” tas vare på. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, for eksempel hekkeområder for fugl. I mai 2011 ble de første åtte prioriterte artene vedtatt.

Art med handlingsplan

Dette er egne planer for arter som blir laget for å hindre at arten ikke skal dø ut og skal inneholde tiltak som er positive for arten. En del handlingsplaner har allerede blitt laget, og mange er under utarbeidelse.

Fredete arter

Dette er arter det ikke er lov til å drepe, fange, ødelegge, skade, plukke eller samle inn. Dette gjelder alle virveldyr, med mindre det er åpnet for jakt, og enkelte planter og virvelløse dyr som har egne forskrifter knyttet til den gamle naturvernloven.

Kommunenes ansvarsarter

Dette er truede eller sjeldne arter som trenger at kommunene tar et ansvar. I 2008 sendte miljøvernministeren postkort med en slik art til hver kommune.

Fremhevde innlegg

2 av 10 på rødlisten

Utviklingen for truede arter i Norge går dessverre i feil retning. Blant artene som ble vurdert både i 2015 og i 2021 har det kommet flere arter inn på rødlista (333) enn som har gått ut (309).

Rødlistet sel
Hvit fjellrev sittende i snøen

Fjellrev

Naturvernforbundet har lenge arbeidet for å øke bestanden av denne særegne og gøyale fjellfanten.

Miljømyndigheter og forskning gjør mye bra fjellrevarbeid, og dette har gitt resultater i Sør-Norge.

Villaks

Den ville laksen er en mystisk skapning. Den fødes i elva, vandrer ut i havet og lever der mellom ett og fire år, før den returnerer til den samme elv som den ble født. Men livet som laks er farefullt. Oppdrett, lakselus, predatorer, vannkraftutbygging, sykdom og fiske er blant farene laksen møter på veien.

Les mer om dyr og planter

Dyr og planter

Bli engasjert!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til påmelding av medlemskap til Naturvernforbundet og aktiviteter som blir arrangert i løpet av året.