Bil og vei

Veitrafikken i Norge står for omlag en femdel av de samlede norske klimagassutslippene. I tillegg krever den store arealer og bidrar kraftig til lokal luftforurensning.

I dag er det ofte enklere og mer attraktivt å velge bilen enn mer miljøvennlige alternativer. Når politikerne fortsetter å bygge ut motorveiene tillater de at veitrafikken og klimagassutslippene skal få øke i mange år framover. Utslipp per kjøretøy er gått ned med årene, men trafikkveksten har ført til at nettoeffekten er liten.

Spiser areal

Veiene som bygges for forsatt vekst i biltrafikken, tar også opp store arealer. Det bidrar til oppslitting og nedbygging av naturområder, den største trusselen mot norsk natur i dag, og bygger ofte ned viktig matjord, eller verdifulle friluftsområder.

Forurenser lufta

Veitrafikken er blant de største bidragsyterne til lokal forurensning. Svevestøv og partikler fra dieselforbrenning er hovedkildene. Dette rammer spesielt de større byområdene, og jevnlig er luften her så forurenset at det utgjør en akutt helsefare for folk i byene. Sårbare grupper som eldre, astmatikere og andre med hjerte- eller luftveislidelser er hardest rammet. Derfor er det nødvendig med strengere restriksjoner mot biltrafikken i de største byene, og en satsning på de miljøvennlige alternativene.