Raudåte

Når temperaturene i havet stiger vil mange dyr, inkludert raudåten, flytte nordover hvor vannet er kaldere. Hvilke konsekvenser for det for dyrene som er avhengig av den for mat?

Raudåte (Calanus finmarchicus)
Rødlistestatus: Livskraftig (LC) men har flyttet seg kraftig med klimaendringene

Raudåte er en hoppekreps, en type mikroskopisk krepsdyr som lever i de frie vannmassene. Ett individ blir bare 3 millimeter lang, men samlet bærer bestanden livet i Norskehavet på sine skuldre. Den årlige produksjonen av raudåte i Norskehavet er beregnet til å være flere hundre millioner tonn! Raudåten spiser planteplankton, og er selv mat for utallige andre arter, hvorav mange igjen er mat for større dyr i havet. Raudåten danner derfor et av de viktigste leddene i havets næringskjede.

Klimaendringene flytter raudåta

Raudåten er ikke på Rødlisten, men hvis vi sammenligner med tall fra 1960-tallet ser vi at mengden raudåte i de sørligste områdene i Nordsjøen har blitt redusert med hele 70 %. Forskerne setter denne reduksjonen i sammenheng med stigende havtemperatur. De siste 50 årene har man sett en gradvis nordlig utvidelse av artens leveområde. Raudåten flytter på seg i takt med stigende havtemperaturer. Hvilke konsekvenser for det for dyrene som er avhengig av den for mat?

Planktonsamfunnet er følsomt for forurensning, som overgjødsling fra oppdrett og kloakk og oljeutslipp fra skipsfart eller produsert vann i oljeindustrien. Forurensning og klimaendringer er dermed en farlig kombo som er kjent for å gi fare for giftalgeoppblomstringer og andre havsykdommer.

Hva kan gjøres?

For mange arter vil problemer forårsaket av de globale klimaendringene føre til en tilleggsbelastning for arter som allerede i dag har det vanskelig, for eksempel på grunn av tap av levesteder. Klimaendringene kan føre til at individene må flytte på seg, at de må bruke mer krefter på å finne mat eller at de blir mer utsatt for parasitter.

Det beste forsvaret mot klimaendringene er robuste økosystemer med intakt naturmangfold. Vi vet at klimaendringene vil føre til endringer for livet i havet. Derfor er det viktig at vi begrenser klimaendringene så mye som mulig, men også at vi gjennomfører tiltak som gjør at artene får bedre livsbetingelser. I havet vil dette bety å verne flere og større områder, slik at vi sikrer gode leveområder for dyrene som lever der.

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: