Sukkertare

Der sukkertaren forsvinner er det ikke bare én art som forsvinner, men et helt økosystem.

Sukkertare (Saccharina latissima)
Rødlistestatus: Livskraftig (LC) men kraftig redusert i Sør-Norge

Sukkertaren er en av våre vanligste tare-arter. Sukkertaren har en rund og glatt stilk, og selve tare-bladet er langstrakt, bølgete langs kantene og buklete langs midtpartiet. Sukkertaren fins langs hele norskekysten, og trives best på beskyttede til moderat bølgeutsatte steder. Taren vokster på fjell-, stein- og skjellbunn.

Sukkertaren danner store skoger under vann, og i disse skogene er det mange dyr og planter som trives.

Klimaendringer truer sukkertaren i Sør-Norge

Mengden sukkertare i Sør-Norge har blitt sterkt redusert de siste tiårene. Rundt tusenårsskiftet beregnet forskerne at 80 prosent av sukkertareskogen langs Sørlandskysten var ødelagt!

Klimaendringene med økt sjøtemperatur, samt økt forurensing fra land på grunn av økt nedbørsmengde er en trussel mot sukkertaren. Sukkertaren trives i kaldt vann, og temperaturer over 19 °C er ugunstig for arten.

Når vannet blir mer grumsete, på grunn av økt avrenning fra land, økt nedbør og økt næringstilførsel til havet fra kloakk og fra jordbruket, reduserer dette leveområdene til sukkertaren. Sukkertaren er avhengig av sollys, og når vannet blir mer uklart når ikke solstrålene så langt ned i havet som de gjorde før. Da kan ikke sukkertaren leve på de dypere områdene den tidligere trivdes på.

Om sukkertaren forsvinner går dette også utover alle artene som trives i de undersjøiske tare-skogene. Taren og alle de andre algene i tareskogen fungerer som leveområde og næring for et stort mangfold av fisk og små dyr. Mange steder tar trådalgene over for sukkertaren. Sukkertaren lever i mange år, mens trådalgene dør om vinteren. Dermed blir det bare bar sjøbunn igjen etter at trådalgen dør på vinteren. Skjule- og levestedene for andre arter blir dermed borte deler av året.

I tillegg har sukkertareskogen en klimaeffekt som ikke trådalgene har: sukkertareskogen lagrer mye mer karbon enn det trådalgene gjør.

Hva kan gjøres?

Vi hjelper sukkertaren og alle dyrene som trives i tareskogen gjennom å begrense klimaendringene så mye som mulig. Det vil også hjelpe mye om vi redusere avrenningen og forurensingen fra land, for eksempel gjennom å rense kloakken bedre eller ved å ha flere grønne flater i byene. Og faktisk kan vi også restaurere noe av naturen som har gått tapt: vi kan dyrke opp små tare-spirer på land, og deretter slippe disse ned på havbunnen!

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: